Bory Hospital_emergency

Emergency

Urgentný príjem je “bránou” do nemocnice

Urgentný príjem Nemocnice Bory poskytuje špecializovanú aj regionálnu starostlivosť akútnym pacientom z Bratislavy, ale aj bližšieho okolia ako je napr. Záhorie. Oddelenie urgentného príjmu Nemocnice Bory disponuje špičkovým technickým a medicínskym vybavením spĺňajúcim prísne medzinárodné štandardy. Súčasťou urgentného príjmu je aj čakáreň s vlastným miestom pre sestru. Poradie ošetrenia pacientov je založené na modernom triediacom systéme, tzv. triáži.

Prevádzka urgentu

Úlohou ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) je v rámci centrálneho príjmu v Nemocnici Bory zabezpečovať nepretržitú dostupnosť neodkladnej zdravotnej starostlivosti pacientom, u ktorých došlo k náhlej zmene zdravotného stavu alebo v život ohrozujúcich situáciách. 

 • vysokoprahová časť určená pre vozidlá záchrannej zdravotnej služby (sanitky)
 • nízkoprahová časť (pohotovosť) pre bežnú verejnosť

Upozornenie: Urgentnú starostlivosť bude Nemocnica Bory poskytovať iba dospelým pacientom.

Ordinačné hodiny

Urgentný príjem je otvorený NONSTOP, t.j. nepretržite počas pracovného týždňa, víkendu aj dní pracovného pokoja.

Tím urgentného pracoviska

Urgentný príjem v Nemocnici Bory tvorí samostatné pracovisko so samostatným tímom, ktorý vedie doc. MUDr. Roman Škulec, PhD. Na pozícii urgentológa pôsobí viac ako 10 lekárov so skúsenosťami a vedomosťami z viacerých odborov. Urgentológ štandardne pacienta vyšetruje sám, teda vykonáva urgentnú medicínu v celej šírke, pričom v prípade potreby zavolá špecialistu alebo zvolá konzílium.

urgentny prijem pacientov Bory

Pre urgentnú starostlivosť o pacientov sú k dispozícii:

 • 2 vysokoprahové miestnosti „crash room“ na poskytovanie multiodborovej urgentnej starostlivosti o pacientov so zlyhávaním vitálnych funkcií
 • 18 expektačných lôžok a kresiel vrátane izolačného boxu
 • viac ako 10 vyšetrovní
 • triediace centrum a štruktúrovaný systém čakární
 • špičkové monitorovacie zázemie
 • bohaté zázemie pre Point-of-Care diagnostiku so špeciálnym zreteľom na využitie Point-of-Care ultrasonografia vrátane pažerákovej echokardiografie
 • priamo dostupné rádiologické zázemie
 • protokolizovaná organizácia zdravotnej starostlivosti a úzka spolupráca s ostatnými oddeleniami nemocnice 

Vysokoprahový vstup

Ide o ťažké zdravotné stavy v ohrození života, ktoré dovezie Rýchla zdravotná pomoc (RZP) alebo Rýchla lekárska pomoc (RLP). Spádová oblasť je - okres Malacky, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves a Bratislava Lamač.

Pre pacientov so zlyhávaním vitálnych funkcií sú k dispozícii dve moderné resuscitačné miestnosti, tzv. „crash rooms“na poskytovanie multiodborovej urgentnej starostlivosti. Miestnosti sú zariadené podobne ako operačné sály, vrátane operačného stola či operačnej lampy. Vďaka krátkym presunovým trasám, personál veľmi rýchlo prevezie na diagnostické pracoviská alebo operačné sály.

Pacienta dovezeného Vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou, vďaka krátkym presunovým trasám, personál veľmi rýchlo prevezie na diagnostické pracoviská alebo operačné sály.

Cesta pacienta v kritickom stave

 1. Pacient dovezený RZP alebo RLP je rýchlo identifikovaný na recepcii urgentného príjmu a označený náramkom s kódom.
 2. Prebehne okamžitá triáž podľa závažnosti príznakov ochorenia (stupne 1 – 5).
 3. V prípade potreby bude pacient presunutý do resuscitačných miestností tzv. crash rooms, kde ho vyšetria privolaní špecialisti.
 4. Následne bude pacient podľa triážnej kategórie (červená znamená pacient s najvážnejším ochorením a modrá s najľahším) vyvolaný do vyšetrovne a vyšetrený lekárom.
 5. Lekár naordinuje pomocné vyšetrenie, liečbu na expektačnom lôžku, hospitalizáciu alebo prepustenie do domáceho ošetrenia.
urgentny prijem 8

Nízkoprahový vstup - pohotovosť pre verejnosť

Je určený pre bežnú verejnosť, t.j. pacientov v akútnych stavoch na zabezpečenie vyšetrenia, ošetrenia, liečby či príjmu pacientov na hospitalizáciu. Lekár pacienta vyšetrí a určí ďalší postup v závislosti od závažnosti ochorenia.

K dispozícii je 10 vyšetrovní a 18 expektačných lôžok a kresiel vrátane izolačného boxu. Súčasťou je tiež bohaté monitorovacie zázemie i zázemie pre Point-of-Care úvodnú diagnostiku so špeciálnym zreteľom na využitie Point-of-Care ultrasonografie, pažerákovej echokardiografie a priamo dostupné rádiologické zázemie.

Expektačné lôžka slúžia k stanoveniu diagnózy a ďalšiemu postupu liečby u pacienta so stabilizovanými vitálnymi funkciami, na ktorý je potrebný dlhší čas. Taktiež ide o pacientov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje napr. infúznu liečbu, konziliárne vyšetrenie špecialistami, zobrazovacie alebo iné dlhšie trvajúce vyšetrenia.

Urgentny prijem - vysetrenie

Postup pacientov po príchode cez nízkoprahovú časť urgentu

 1. Pacienta po príchode na recepciu urgentného príjmu identifikujú, v prípade potreby aj zaregistrujú a označia identifikačným náramkom s identifikačným kódom špeciálne pre urgentný príjem.
 2. Následne bude pacient vyvolaný cez vyvolávací systém na triáž a zaradený do triážnej kategórie podľa závažnosti príznakov ochorenia (stupne 1 – 5),
 3. Pacient v čakárni sleduje svoje vyvolávacie číslo.
 4. Pacient bude vyvolaný do vyšetrovne podľa triážnej kategórie v poradí červená, oranžová, žltá, zelená, modrá.

 

Triáž pacientov

Poradie ošetrenia pacientov na urgentnom príjme je založené na modernom triediacom systéme, tzv. triáži. Triážna sestra pacientov zaradí do piatich skupín podľa naliehavosti ich zdravotného stavu. Najvážnejšie prípady budú zdravotníci riešiť okamžite. Vďaka tomuto opatreniu a spôsobu kategorizácie pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom a ochorením na prežitie a na celkové uzdravenie.

Dĺžka čakania pacientov na urgente

Dĺžka čakania na definitívne ošetrenie závisí nielen od akútneho stavu pacienta, ale aj od aktuálnej obsadenosti a vyťaženosti urgentného príjmu.

Jednotlivé farebné skupiny sa líšia nielen naliehavosťou, ale aj predbežným časom do ošetrenia. Skupiny červenej a oranžovej farby signalizujú najvyššiu prioritu – ohrozenie života a nutnosť okamžitého vyšetrenia, ostatné farebné skupiny znamenajú, že život nie je ohrozený, a preto je pacient k ošetreniu zavolaný hneď, ako to je možné.

Pacientov, prosíme o trpezlivosť pri čakaní. Chceme vás však ubezpečiť, že počas celého čakania na urgente bude pacientov priebežne kontrolovať a monitorovať triážna sestra, aby včas zachytila akúkoľvek zmenu vašich doterajších ťažkostí.

Často kladené otázky

Do ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) patrí zdravotná starostlivosť poskytovaná:

 • Pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje život alebo niektorú zo základných životných funkcií (vedomie, dýchanie, krvný obeh). Kedy bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť zdravie osoby, spôsobiť jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie.
 • Úrazy bezprostredne po ich vzniku
 • Kolapsové stavy
 • Akútne bolestivé stavy
 • Vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou.

Do ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) nepatria:

 • bežné ochorenia – prechladnutie, teploty, virózy,
 • niekoľko dní trvajúce bežné ochorenie alebo problémy, ktoré patria do pôsobnosti všeobecných lekárov.

Na urgentnom príjme ošetríme všetkých dospelých pacientov, ktorí si vyžadujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Urgentný príjem Nemocnice Bory je otvorený nepretržite počas pracovného týždňa, víkendu aj dní pracovného pokoja.

V prípade, že chcete využiť nízkoprahový vstup, t.j. pohotovsť pre verejnosť, vstup na urgentný príjem je zo zadu nemocnice. Vchod je označený nápisom "Urgentný príjem" a nachádza sa pred ním parkovisko vyhradené pre akútnych pacientov obmedzené rampou.

Je dobré, aby pacient pri príjme na urgentný príjem mal so sebou:

 • preukaz poistenca,
 • zoznam liekov, ktoré užíva,
 • kontakt na rodinného príslušníka.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) je výška úhrady poistenca 10 EUR.

Ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby, je výška úhrady poistenca 2 EUR.

Oslobodenie od poplatkov za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rámci ÚPS

 • Pacienti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom.
 • Ak poskytovanie zdravotnej starostlivosti na ÚPS trvalo viac ako 2 hodiny (do tejto doby sa nezapočítava čas čakania pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti).
 • Ak bol pacient následne prijatý (hospitalizovaný) do ústavnej starostlivosti.
 • Ak je pacient nositeľom najmenej zlatej Jánskeho plakety.
 • Ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom.

V prípade akútneho stavu rodičky, prebehne po príchode na urgentný príjem identifikáciia a rýchla triáž. Následne bude rodička prevezená sanitárom na pôrodnicu. Na ambulancii pôrodnice rodičku vyšetria a lekár rozhodne o hospitalizácii.

Rodičky, ktoré prídu do nemocnice cez urgentný príjem, budú najskôr štandardne vyšetrené. Na základe čoho zdravotnícky personál posúdi štádium pôrodu. Zo zákona vyplýva, že rodičku v aktívnej fáze pôrodu nemocnica prijme a môže absolvovať pôrod.

Týmto však chceme všetky budúce mamičky poprosiť o zodpovedný prístup z hľadiska zdravia nielen bábätka ale aj seba, aby takúto možnosť pôrodu vyhľadali len v urgentnom prípade.

Pred urgentným príjmom sa nachádza parkovisko, na ktoré sa dostanete cez rampu. Za parkovanie na parkovisku sa platí podľa pokynov uvedených pri rampe.

Get in touch