7 princípov Nemocnice Bory

Orientácia na pacienta

 • jednolôžkový štandard na všetkých izbách vrátane intenzívnej starostlivosti s vlastným sociálnym zariadením;
 • moderný infotainment/TV s pripojením na wifi na každej izbe;
 • zapojenie rodinných príslušníkov do systému zdravotnej starostlivosti – možnosť prítomnosti blízkych počas hospitalizácie, integrovaná starostlivosť na jednotke neonatologickej intenzívnej starostlivosti (spoločný pobyt matky a dieťaťa);
 • integrovaný prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti s plánovaním a manažmentom pacienta aj po prepustení z hospitalizácie;
 • nemocnica bez bolesti – zameranie všetkých medicínskych procesov na elimináciu zbytočnej bolesti;
 • pôrodnica novej generácie s pôrodnými izbami v hotelovom štandarde umožňujúcimi prítomnosť blízkej osoby počas celej doby pôrodu;

Zlepšovanie medicínskych procesov

 • zdieľaná lôžková kapacita naprieč špecializáciami (systém plávajúcich lôžok);
 • centralizácia intenzívnej starostlivosti – zvyšovanie bezpečnosti pacienta efektívnejším využívaním odborného personálu a technológií;
 • centrálny urgentný príjem s komplexným zabezpečením diagnostiky, expektácie a multidisciplinárnej starostlivosti (II. typ);
 • bezpečná identifikácia pacientov pomocou čiarových kódov;
 • centrálna prípravovňa perorálnych a intravenóznych liekov (CPL);
 • vysoká bezpečnosť procesu medikácie – elektronická preskripcia s kontrolou interakcií, automatizovaná príprava jednotlivej dávky, podanie liečby cez identifikáciu pacienta a lieku čiarovým kódom;
 • štandardizovaná zdravotná starostlivosť (definované politiky a štandardné operačné postupy);
 • ambícia akreditovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti medzinárodnými externými autoritami (SAK ČR, JCI USA);

Optimalizácia logistických tokov

 • priestorové riešenie budovy prispôsobené požiadavkám na maximálnu efektívnosť prevádzkových procesov;
 • veľmi krátke dobehové vzdialenosti s presne zadefinovanými medicínskymi procesmi a logistickými tokmi;
 • pacientske, návštevnícke, zamestnanecké a materiálové toky navzájom značne odčlenené;
 • urgentný príjem, služobné vstupy pre zamestnancov či vjazd do logistického centra oddelené od hlavného vchodu do budovy;
 • bežný návštevník v nemocnici ruch logistiky, pohyb medicínskeho personálu a hospitalizovaných pacientov vníma v minimálnej miere vďaka funkčnej architektúre a nastaveniu prevádzkových procesov;
 • špeciálny kontajnerový systém na prepravu biologického materiálu, stravy, bielizne a pod. podľa najprísnejších hygienických štandardov;

Motivujúca pracovná atmosféra

 • tím tvoria špecialisti, ktorí vnímajú svoju prácu ako poslanie, empatia im nie je cudzia a pacienta kladú na prvé miesto;
 • vytvárame priestor na profesijný a odborný rozvoj: podporujeme mentorstvo, rotáciu, či vyskúšanie si vedúcich rolí;
 • prestížne pracovisko založené na modernej medicínskej technike a inovatívnych medicínskych a prevádzkových procesoch;
 • otvorená a transparentná kultúra, ktorá umožňuje, že vedenie je v partnerskom vzťahu s personálom a zdravotnícky personál je vo vzájomnom rovnocennom vzťahu;
 • odbremenenie zdravotníckych pracovníkov od administratívnych a organizačných činnosť. Tie vykonávajú profesionáli v odbore služieb,
 • vytvárame zdravotníkom priestor na čisto odbornú činnosť;
 • spolupracovníkov odmeňujeme konkurencieschopne;
 • oceňujeme vysokú pracovnú morálku, no dbáme na to, aby práca našich kolegov napĺňala dlhodobo;
 • sme flexibilní pri dohode o nastavení pracovnej doby;

Vysoká úroveň elektronizácie a digitalizácie

 • nový nemocničný informačný systém podporujúci mobilné aplikácie pre personál aj pacientov;
 • jednoduchý prístup k medicínskym dátam, ktoré umožnia vytvárať analýzy, štatistiky a klinické štúdie, ako aj zavádzať nové typy liečby;
 • systém podporí automatizáciu niektorých procesov, zlepší manažment, zjednoduší administratívu a prispeje k odbúraniu byrokracie;
 • systém bude evidovať liečbu pacienta počas celého pobytu v nemocnici, takže lekári a sestry z rôznych pracovísk o ňom budú mať komplexný
 • prehľad (aké absolvoval vyšetrenia, aké zákroky ho ešte čakajú, aké má výsledky laboratórnych testov a rádiologických vyšetrení a pod.);
 • systém pomôže precíznejšie plánovať hospitalizácie, operácie, zdravotnícky materiál, krv, lieky či stravu a zároveň umožní vytvárať pre lekárov a sestry konkrétne úlohy s funkciou zasielania notifikácií;

Nemocnica bez papierov

 • strategickým cieľom je nový nemocničný informačný systém podporujúci mobilné aplikácie pre personál aj pacientov;
 • jednoduchý prístup k medicínskym dátam, ktoré umožnia vytvárať analýzy, štatistiky a klinické štúdie, ako aj zavádzať nové typy liečby;
 • systém podporí automatizáciu niektorých procesov, zlepší manažment, zjednoduší administratívu a prispeje k odbúraniu byrokracie;
 • systém bude evidovať pacienta počas celého pobytu v nemocnici, takže lekári a sestry z rôznych pracovísk o ňom budú mať komplexný prehľad (kde sa nachádza, aké absolvoval vyšetrenia, aké zákroky ho ešte čakajú, aké má výsledky laboratórnych testov a rádiologických vyšetrení a pod.);
 • systém pomôže precíznejšie plánovať hospitalizácie, operácie, zdravotnícky materiál, krv, lieky či stravu a zároveň umožní vytvárať pre lekárov a sestry konkrétne úlohy s funkciou zasielania notifikácií;
 • nemocnica bude pripravená ako bezpapierová, prípadne sa stane bezpapierovou v okamihu, ako to legislatíva bude umožňovať;

Efektívna prevádzka

 • päťpodlažná budova navrhnutá s vysokým dôrazom na efektivitu prevádzky a skvalitnenie poskytovanie starostlivosti;
 • využívanie spoločných kapacít, ako sú plávajúce lôžka, univerzálne ambulantné vyšetrovne či zdieľanie ošetrovateľského a iného personálu;