Nemocnica Bory v Bratislave

Informácie o spracúvaní
osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre používateľov kontaktného formulára, kariérneho formulára a infolinky

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi dôležitá, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na dpo@procare.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

Venujte tiež pozornosť dokumentácii ochrany osobných údajov, ktorá je dostupná na www.procare.sk a na www.svetzdravia.com.

Kto spracúva vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva spoločnosť Svet zdravia Development, a.s., Digital Park II, Einsteinova  25, Bratislava  851 01, IČO 47 249 081 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie môžete kedykoľvek kontaktovať elektronicky na adrese dpo@procare.sk.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva:

  1. na účel realizácie výberových konaní na obsadenie pracovných pozícií v spoločnosti Prevádzkovateľa, spoločnostiach patriacich do skupiny spoločností Svet zdravia a/alebo skupiny ProCare a predovšetkým na obsadenie pracovných pozícií v rámci projektu Nemocnica novej generácie BORY. Právnym základom spracúvania na tento účel je oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo oprávnený záujem niektorej zo spoločností skupiny Svet zdravia a/alebo skupiny ProCare na obsadení príslušných pracovných pozícií čo najkvalifikovanejším kandidátom;
  2. na účel zasielania marketingových materiálov, predovšetkým v súvislosti s realizáciou projektu Nemocnica novej generácie BORY. Právnym základom spracúvania na tento účel je oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo oprávnený záujem niektorej zo spoločností skupiny Svet zdravia a/alebo skupiny ProCare na propagácii podnikateľských aktivít a najmä propagácia realizácie projektu Nemocnica novej generácie BORY.

Právo namietať

Proti spracúvaniu na účely zasielania marketingových materiálov máte možnosť kedykoľvek namietať. V akomkoľvek momente sa môžete rozhodnúť, že tieto marketingové materiály Vám nemajú byť ďalej zasielané a toto rozhodnutie môžete realizovať pomocou odkazu, uvedeného v mailových správach obsahujúcich marketingové materiály.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a pokiaľ nám ich neposkytnete, nevyplynú pre Vás z tohto neposkytnutia vôbec žiadne následky.

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené spoločnostiam Skupiny Svet zdravia alebo Skupiny ProCare, najmä spoločnosti, ktorá spravuje vyššie uvedené komunikačné kanály, poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby, a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu vybavenia Vašej požiadavky, resp. po dobu kým trvajú jeho oprávnené záujmy.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný alebo oprávnený uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. V spoločnosti Prevádzkovateľa aj v skupine Svet zdravia a v skupine ProCare sú nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je Prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený (i) požadovať prístup k Vašim osobným údajom, (ii) žiadať opravu Vašich osobných údajov, (iii) žiadať o výmaz Vašich osobných údajov, (iv) požadovať obmedzenie spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos Vašich osobných údajov a (vii) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava.

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Dajte nám
o sebe vedieť