pracovisko nuklearnej mediciny

Pracovisko nukleárnej medicíny

Čím sa zaoberá nukleárna medicína

Nukleárna medicína je odbor zaoberajúci sa diagnostikou a liečbou pomocou otvorených rádioaktívnych látok aplikovaných do organizmu. Rádioaktívne žiariče sú látky, ktoré sa nazývajú rádiofarmaká. Rádiofarmakum je liek určený na diagnostiku alebo liečbu obsahujúci rádionuklid a musí spĺňať také kvalitatívne kritéria aké sú kladené na liek.

Pri vyšetreniach v nukleárnej medicíne ide o funkčné zobrazenie, ktoré umožňuje zobrazenie orgánov a tkanív na lokálnej a/alebo celotelovej úrovni pomocou diagnostických rádiofarmák. Diagnostickým rádiofarmakom môže byť rádionuklid samotný, alebo častejšie rádionuklid, ktorý je súčaťou špecifickej molekuly. Nositeľom vlastností rádiofarmaka môže byť samotný rádionuklid alebo molekula, v ktorej je rádionuklid naviazaný. Spoločnou vlastnosťou rádionuklidov využívaných v diagnostických rádiofarmak je ich schopnosť emitovať detegovateľné žiarenie - fotóny gama.

Ako vás môže objednať na vyšetrenie váš odosielajúci lekár?

 1. Na vyšetrenie pacienta môže objednať lekár prostredníctvom žiadanky, ktorú nájdete nižšie.
 2. Scan žiadanky je možné emailom zaslať na nmbory@pentahospitals.com.
 3. Alebo osobne ju doručiť na recepciu nukleárnej medicíny v čase 7:15 do 14:00 h.
 4. Originál žiadanky si prinesie pacient na vyšetrenie.

Žiadanky budú individuálne posúdené lekárom nukleárnej medicíny a následne zaradené do programu vyšetrení.

Upozorňujeme, že o prijatí žiadanky a jej zaradení budú pacienti telefonicky informovaní do 24 hodín, preto je nevyhnutné, aby každá žiadanka obsahovala telefónne číslo na kontaktnú osobu.

Príprava pacienta pred vyšetrením PET/CT

 • 24 h. pred vyšetrením je potrebné sa vyhnúť intenzívnemu cvičeniu,
 • deň pred vyšetrením odporúčame ľahkú večeru a nepiť alkohol,
 • minimálne 4 hodiny pred vyšetrením nejesť, len piť - ideálne vodu,
 • parenterálna výživa a infúzie s glukózou odporúčame prerušiť min. 4 hod pred vyšetrením,
 • piť dostatok nesladených tekutín,
 • lieky užiť ráno tak, ako je pacient zvyknutý okrem diabetických liekov (liekov na cukor).

Pacientom sa pred vyšetrením zmeria glykémia (hladina cukru v krvi). Akceptovateľná je do výšky 10 nmol/l. Pri vyššej bude pacient preobjednaný na iný termín.

Príprava pacienta pred vyšetrením SPECT/CT (gamagrafickým vyšetrením)

Pacientom odporúčame dodržať dostatočný príjem tekutín pred vyšetrením. Ak bude potrebná špeciálna príprava- pacienti budú individuálne poučení.

pracovisko nuklearnej mediciny5

Medicínske vybavenie pracoviska Nukleárnej medicíny

 • SPECT/CT (Siemens Healthineers Symbia Intevo 6) - prístroj pre jednofotonovú emisnú výpočtovú tomografiu, ktorá informuje o funkcii rôznych orgánov, s možnosťou realizovania aj doplnkového morfologického zobrazenia výpočtovou tomografiou – pre presnejšiu anatomickú lokalizáciu funkčného problému.
 • PET/CT (Siemens Healthineers Biograph Vision 450) - prístroj pre pozitrónovú emisnú tomografiu - prináša informácie o funkcii, charaktere a lokalite patologických ložísk.

PosiJet - jediný prístroj na Slovensku

Pracovisko nukleárnej medicíny v Nemocnici Bory používa v liečbe pacientov ako jediné na Slovensku prístroj Posijet. Ide o automatický infúzny rozplňovací a aplikačný systém pre rádiofarmaká od francúzskej spoločnosti Lemer-PAX.

Posijet má v nukleárnej medicíne využitie pre široké spektrum diagnostických a terapeutických rádiofarmák značených fluórom-18, gáliom-68, či lutéciom-177. Poskytuje možnosť presnej a bezpečnej aplikácie zvolenej aktivity rádiofarmaka pre pacienta.

Navyše jeho programové vybavenie umožňuje plánovanie aplikovaných aktivít a významne prispieva k radiačnej ochrane personálu pracoviska nukleárnej medicíny. Posyktuje tiež možnosť kompletného využitia rádiofarmaka v daný deň pričom optimalizuje ekonomickú stránku realizovaných vyšetrení.

Tím pracoviska nukleárnej medicíny

Pozíciu primárky pracoviska nukleárnej medicíny zastáva prof. MUDr. Soňa Balogová, PhD. Nukleárna medicína patrí podľa slov MUDr. Balogovej k veľmi dynamicky sa rozvíjajúcim lekárskym odborom.

Tím pracoviska pozostáva z troch lekárov, jednej rádiochemičky, jednej biomedicínskej fyzičky, piatich rádiologických technikov a jednej zdravotnej sestry. Pracovisko nukleárnej medicíny v Nemocnici Bory zodpovedá najvyšším aktuálnym štandardom.

Ambíciou pracoviska v Nemocnici Bory je poskytovať rádionuklidovú diagnostiku pomocou dvoch techník – konvenčnej scintigrafie a pozitrónovej emisnej tomografie. K významným charakteristikám jej tímu patrí aj zmysel pre pedagogickú činnosť.

Často kladené otázky

Žiadanka na vyšetrenie

PET_CT s FDG

Žiadanka na vyšetrenie

PET_CT s FCH

Žiadanka na vyšetrenie

PET s FDOPA

Žiadanka na vyšetrenie

PET_CT s FET

Žiadanka na vyšetrenie

gamagrafické