Spať na novinky
Aktuality zo sveta novej generácie

Soňa Balogová, primárka pracoviska nukleárnej medicíny

V Nemocnici Bory bude zastávať doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD. pozíciu primárky pracoviska nukleárnej medicíny. Pracovisko nukleárnej medicíny v Nemocnici Bory zodpovedá najvyšším aktuálnym štandardom.

Skúsenosti z Paríža i Univerzitnej nemocnice

Je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia nastúpila ako sekundárny lekár na I. Internú kliniku LF UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorej súčasťou bolo oddelenie nukleárnej medicíny poskytujúce rádionuklidovú diagnostiku a liečbu. Išlo pre ňu o mimoriadne stimulujúce prostredie, z ktorého vzišli odborníci širokého spektra internistických špecializácií. V súčasnosti mnohí z nich zastávajú vedúce pozície v zdravotníckom a/alebo akademickom sektore.  Vďaka tomuto prostrediu mala možnosť absolvovať opakované zahraničné odborné pracovné pobyty. Tie vyústili do dlhodobej odbornej spolupráce s Klinikou nukleárnej medicíny nemocnice Tenon v Paríži.  

Sama vie, že doba na Slovensku zdravotníctvu nie vždy priala. Oddelenie nukleárnej medicíny I.Internej kliniky LF UK a UNB začalo postupne obmedzovať činnosť, a tak sa jej pôsobisko presunulo na Kliniku nueklárnej medicíny LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety. V súčasnosti vyučuje nukleárnu medicínu na pregraduálnej aj postgraduálnej úrovni a je garantom špecializačného štúdia pre lekárov v odbore nukleárna medicína. V Nemocnici Bory bude zastávať pozíciu primárky pracoviska nukleárnej medicíny. 

Zaujali ju inovácie nemocice Bory

Koncepcia fungovania nemocnice so zmyslom pre inovácie. To je to, čo zaujalo S. Balogovú v Nemocnici Bory. Systém jednotlivých zdravotníckych programov s interdisciplinárnym prepojením a interným nastavením reprodukovateľných postupov v nemocnici umožňuje následnú analýzu výsledkov a vyvodenie validných záverov.  To vníma MUDr. Balogová ako podstatný predpoklad pre hľadanie riešení na nezodpovedané klinické otázky a kontinuálne zlepšovanie poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Nukleárna medicína patrí podľa slov MUDr. Balogovej k veľmi dynamicky sa rozvíjajúcim lekárskym odborom. Ambíciou pracoviska v Nemocnici Bory je poskytovať rádionuklidovú diagnostiku pomocou dvoch techník – konvenčnej scintigrafie a pozitrónovej emisnej tomografie. „Budeme využívať maximálne možné spektrum dostupných rádiofarmák, s cieľom optimalizovať diagnostický proces a terapeutické rozhodovania v onkologických i neonkologických indikáciách,“ hovorí S. Balogová. 

Rozdiel medzi nemocnicnou a specializovanou ambulanciou

Vzdelávanie je prirodzená súčasť pracoviska

K významným charakteristikám jej tímu patrí aj zmysel pre pedagogickú činnosť. Vzdelávanie lekárov a rádiologických technikov v nukleárnej medicíne tak považuje za prirodzenú súčasť fungovania pracoviska.  Začínať budú v zostave troch lekárov, jednej rádiochemičky, jednej biomedicínskej fyzičky, piatich rádiologických technikov a jednej zdravotnej sestry. Viacerí sa poznajú z predchádzajúceho pôsobenia, či už ako kolegovia, alebo ako učitelia a žiaci, čo vytvára predpoklady pre zvládnutie určite nie jednoduchých začiatkov a súznenie v každodennom fungovaní.

„Navyše, profil všetkých členov tímu vytvára predpoklady pre ich ďalší profesionálny rast a mojou ambíciou, ako vedúceho pracoviska, je poskytnúť im na tejto ceste inšpiráciu a podporu,“ hovorí S. Balogová. Za najvýznamnejšie hodnoty v tíme považuje profesionalitu, vzájomný rešpekt a spoločné úsilie orientované na výsledok v podobe kvality poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Pracovisko nukleárnej medicíny v Nemocnici Bory zodpovedá najvyšším aktuálnym štandardom.  Ako hovorí primárka Balogová, máme špičkové prístroje, ale pracovisko nerobia prístroje, robia ho ľudia.

Dajte nám
o sebe vedieť