Nemocnica Bory_Ortopedicko traumatologicky program_Urazy hlavy a pohyboveho ustrojenstva

Ortopedické pracovisko

Pacienti čakajúci na výmenu kolenného alebo bedrového kĺbu spravidla trpia veľkými bolesťami. Na Slovensku ich evidujeme tisíce. V dôsledku pandémie koronavírusu, keď sa prakticky vôbec neoperovalo, sa čakacie doby na endoprotetické operácie ešte predĺžili, a dnes dosahujú niekoľko mesiacov až rokov. Keď sa v Bratislave otvorí Nemocnica Bory, zlepší sa dostupnosť operačných zákrokov, dopyt sa rozloží na viacero pracovísk a tým sa pre pacientov znížia čakacie doby.

Ortopedický program

Integrované ortopedicko-traumatologicko-rehabilitačné pracovisko v Nemocnici Bory bude podobne ako ostatné medicínske programy založené na multidisciplinárnej spolupráci. Tento prístup prináša do zdravotnej starostlivosti vyššiu kvalitu a efektivitu.

Ortopedický program bude zameraný najmä na:

 • kĺb zachovávajúce výkony, 
 • primárnu a revíznu endoprotetiku váhonosných kĺbov, teda endoprotézy najmä bedra, kolena, ramena a členka,
 • artroskopické výkony, 
 • športovú ortopédiu,
 • chirurgiu nohy a členka,
 • chirurgiu ramena a ruky, pri ktorých sa budú v čoraz väčšej miere uplatňovať miniinvazívne zákroky v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti. 

Chirurgia pohybového aparátu

Na multidisciplinárnom pracovisku pre ortopédiu, traumatológiu a rehabilitáciu, ktoré bude komplexne pokrývať chirurgiu pohybového aparátu, sa bude uplatňovať duálny systém operatívy. Bude fungovať na úrovni špecializácie jednotlivých lekárov, ale aj na úrovni jednotlivých diagnóz. 

To znamená, že pacienta so zlomeninou krčka stehennej kosti, ktorá si bude vyžadovať akútne endoprotetické ošetrenie, bude operovať ortopedický endoprotetický tím. Úseky ortopédie a traumatológie budú mávať spoločné ranné konzultácie a indikačné vizity. Keďže pôjde o jedno pracovisko, bude dochádzať k prelievaniu jednotlivých tímov podľa diagnózy.

Rehabilitácia

Integrálnou súčasťou programu bude aj rehabilitácia, nielen tá následná. V odôvodnených prípadoch sa bude vykonávať aj v rámci predoperačnej prípravy. 

Rehabilitačné kapacity v novej bratislavskej nemocnici bude zdieľať viacero odborov. Okrem ortopédie a traumatológie to bude aj: 

 • vnútorné lekárstvo,
 • chirurgické odbory.

Špecializácie v rámci ortopédie

V Nemocnici Bory budú pôsobiť ortopedické tímy, z ktorých každý sa bude zameriavať na vybranú skupinu výkonov, resp. častí ľudského tela. V súčasnosti je v ortopédii nevyhnutné sa veľmi úzko špecializovať len na určité výkony. To je budúcnosť ortopédie. Pokrok je taký rýchly, že inak to nejde, ak má ortopéd operovať podľa najnovších vedeckých poznatkov.

Revízne operácie

Revízne operácie patria k najkomplikovanejším ortopedickým výkonom. Umelé kĺbové náhrady sa totiž po určitom čase z imunologických a materiálových dôvodov opotrebujú a začnú zlyhávať.

Endoprotéza pacienta nevylieči a operáciou sa vlastne spustí časovaná bomba. Skôr alebo neskôr, po pätnástich, dvadsiatich či dvadsiatich piatich rokoch, bude musieť pacient podstúpiť reimplantáciu. Jej náročnosť tkvie v tom, že už je potrebné riešiť aj defekty mäkkých a kostných tkanív a ide o starších polymorbídnych pacientov vyžadujúcich multidisciplinárnu spoluprácu.

Endoprotézy kolenných a váhonosných kĺbov

Nemocnica Bory ako koncová nemocnica siete Svet zdravia bude vykonávať nielen revízne operácie, ale aj ďalšie náročné zákroky, ako sú napríklad bilaterálne endoprotézy kolenných a bedrových kĺbov, to znamená na oboch nohách naraz. 

K týmto operáciám sa pristupuje vtedy, ak je u pacienta indikovaná ťažká deformita oboch kolenných alebo bedrových kĺbov. Náhrada len jedného kĺbu by výrazne sťažila, resp. znemožnila rehabilitáciu na druhej nohe. Podmienkou je, že pacient musí byť po internistickej stránke v dobrej kondícii, pretože výkon trvá dlho, po výmene jedného kĺbu hneď nasleduje druhý. 

Vedenie pracoviska

MUDr. Jozef Almási, PhD., MPH je svetovo uznávaný ortopéd. V najmodernejšej nemocnici na Slovensku -  Nemocnici Bory bude pôsobiť ako klinický líder pre pohybový aparát v rámci multiodborového ortopedicko-traumatologicko-rehabilitačného pracoviska, kde bude mať na starosti jeho ortopedickú časť.

Chcel byť pri zrode Nemocnice Bory

MUDr. Almási bude pracovisko riadiť spoločne s primárom zodpovedajúcim za oblasť traumatológie. Pôjde o spoločné pracovisko, ktorého jedna časť bude zabezpečovať najmä akútnu a druhá najmä plánovanú zdravotnú starostlivosť. 

Traumatológovia nebudú riešiť len úrazy, ale v rámci svojich špecializácií sa budú podieľať aj na plánovaných výkonoch, a naopak.

Keď som dostal ponuku viesť v najmodernejšej nemocnici na Slovensku ortopédiu, dlho som neváhal. To, že môžem stáť pri zrode pracoviska, ktoré bude poskytovať špičkové ortopedické výkony, považujem za príležitosť, ktorú už druhý raz nemusím dostať.” Netají, že jeho ambíciou je vybudovať kliniku, ktorá bude mať v stredoeurópskom regióne výnimočné postavenie.

Dunajskostredskú ortopédiu vybudoval od nuly

MUDr. Almási vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru odštartoval na 2. ortopedickej klinike v ružinovskej nemocnici, odkiaľ šiel pracovať do vojenskej nemocnice v Győri, jednej z najprestížnejších nemocníc v Maďarsku. V tom čase začal externe spolupracovať aj s nemocnicou v Dunajskej Strede, kde neskôr vybudoval ortopedické oddelenie a stal sa jeho primárom. Ide o pracovisko, ktoré má vynikajúce renomé v blízkom aj vzdialenejšom okolí. 

Ortopedické tímy  

Napriek tomu, že drvivú väčšinu ortopedickej operatívy predstavujú plánované výkony, jednotlivé ortopedické tímy budú zostavené tak, aby dokázali zasahovať aj v urgentných prípadoch. Budú sa však po vzore vyspelých ortopedických kliník špecializovať len na určité operačné zákroky, resp. časti tela. 

Bolo by asi tiež luxusom, keby si primár a jeho asistent ako najskúsenejší ortopédi na pracovisku navzájom asistovali. V Boroch každý budeme mať svoj tím, ktorý budú tvoriť lekári rôzneho veku a s rôznymi skúsenosťami,“ vraví J. Almási. 

Väčšina odborníkov z ortopedických tímov pôsobí na Slovensku, ale nájdu sa medzi nimi aj takí, ktorí majú zahraničné skúsenosti.

Priestor aj pre mladých lekárov

Rád by som zdôraznil, že na Slovensku nie sme žiadne béčka,“ vysvetľuje sa primár dunajskostredskej ortopédie. 

Snažíme sa poskladať tímy najmä z mladých lekárov, ja medzi nimi budem najstarší. Ortopédia je odbor, ktorý si vyžaduje celého človeka. Pri ortopédii sa nedá žiť plnohodnotným rodinným životom, nedá sa ísť na tri týždne na dovolenku, nedá sa ísť každý víkend na cyklotúru. Navyše je to aj fyzicky veľmi náročná práca. Používanie ortopedických nástrojov si vyžaduje určitú silu, operácie sú relatívne dlhé, služby na ambulancii úmorné. Ale sú medzi nami aj ženy, ktoré túto profesiu zvládajú perfektne.“

Súčasťou tímov budú aj veľmi mladí lekári s trojročnou klinickou praxou, ktorí sú zaradení do špecializačného štúdia v odbore ortopédia. 

Po rozbehnutí pracoviska dostanú priestor aj čerství absolventi medicíny

Zatiaľ sa na pracovisku nepočíta s čerstvými absolventami medicíny, ale po rozbehnutí a ustálení pracoviska sa to zmení. 

Bola by samovražda zaúčať absolventov, keď sa ešte aj my sami musíme učiť. Ani ja dnes presne neviem do detailu špecifikovať všetky procesy. Mnohé z nich sa budú postupne modifikovať po otvorení nemocnice. Do budúcnosti však v rámci prirodzenej obnovy lekárskych tímov rátame aj s absolventmi, ktorí do ortopédie rozhodne patria,“ konštatuje J. Almási.

Ortopédia a revolučné metódy

Ortopédia je jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich medicínskych odborov. Je to vďaka progresu v oblasti výskumu nových materiálov a molekulárnej biológie. Na trh prichádzajú nové implantáty na báze keramických a kompozitných materiálov, ako aj inovatívne fixačné metódy, ktoré spoločne umožňujú dosahovať pevnejšiu kovalentnú väzbu s ľudským tkanivom. 

Využitie metód a poznatkov molekulárnej biológie

Lekári siete nemocníc Svet zdravia už roky spolupracujú s Národným centrom tkanív a buniek so sídlom v Brne a Ostrave. Aplikujú kultiváciu buniek chrupavky a využívajú produkty tkanivového bankovníctva na revízne operácie. Samozrejme, Nemocnica Bory nebude výnimkou.

3D vizualizácia, 3D tlač ortopedických pomôcok a implantátov

Veľký rozmach v posledných rokoch zaznamenáva aj 3D tlač individualizovaných ortopedických pomôcok a implantátov. V predoperačnom plánovaní sa používa najmä na výrobu modelov kostí, ktoré nachádzajú využitie najmä v zložitých prípadoch. 

Pri endoprotéze kĺbu alebo komplikovaných zlomeninách umožňujú ortopédovi spoznať všetky možné prekážky a podľa toho zákrok naplánovať. Všetky tieto revolučné metódy budeme používať aj na Ortopedicko-traumatologicko-rehabilitačnom pracovisku Nemocnice Bory.

Robotické operácie

Napriek tomu, že robotická chirurgia je v celosvetovom zdravotníctve iba v začiatkoch, operovanie ortopedickým robotom, je mimoriadne perspektívne. Umožňuje podrobne naplánovať priebeh zákroku, pričom berie do úvahy aj také detaily, ako je mechanika a kinematika celej končatiny. 

Priebeh ortopedickej robotizovanej operácie

Robotický systém v spolupráci s ortopédom pripraví individualizovaný operačný plán, pacientovi šitý presne na mieru. Operatér, samozrejme, môže v priebehu zákroku scenár operácie zmeniť a prispôsobiť okolnostiam, resp. robot môže so súhlasom ortopéda operáciu preplánovať. Hlavnou prednosťou robotickej operácie je vysoká presnosť rezov a ich kontrola. Nevýhodami sú najmä vysoká materiálno-technická a časová náročnosť a prakticky „skonzumuje“ jeden operačný tím.

Robot pri operácii nenahrádza ortopéda

Na robotizáciu v medicíne sú rôzne názory. J. Almási, ktorý je držiteľom certifikátu pre robotickú operatívu vysvetľuje svoj pohľad: 

Zavádzanie revolučných technológií má spravidla niekoľko fáz – po prvotnej eufórii dochádza k vytriezveniu a následne k návratu k reálnemu využitiu. Platí to aj pre robotickú navigáciu pri ortopedických operáciách, ktorá bola veľmi blízko tomu, že sa v praxi neujme. Ja robotizácii verím.”

Treba mať na pamäti, že robot pri operácii nenahrádza človeka, len mu pomáha a asistuje. Prispôsobuje sa lekárovi, nie naopak. Robotizácia v medicíne patrí iba do rúk najskúsenejších ortopédov.

Vzdelávanie v multifunkčnom školiacom stredisku 

Nemocnica Bory bude mať multifunkčné školiace stredisko, ktorého súčasťou bude tréningová operačná sála s plnohodnotným prístrojovým vybavením.

MUDr. Almási bude môcť ďalej pokračovať vo svojich vzdelávacích aktivitách:

 • či už pôjde o edukačný program pre lekárov Surgeon to Surgeon, 
 • demonštrácie nových operačných techník alebo 
 • pedagogickú činnosť v rámci pregraduálneho štúdia. 
Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím vyplňte váš titul.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte telefónne číslo vo formáte napr.: +421900 000 000
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Sem preneste svoje CV a/alebo motivačný list.
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Aktuality

Princípy Nemocnice
novej generácie

Nemocnica Bory sa riadi 7 kľúčovými princípmi, ktoré kladú bezpečnosť a komfort pacienta na prvé miesto.

Nemocnica Bory_7 principov_optimalizacia logickych krokov
Optimalizácia logistických tokov
Nemocnica Bory_7 principov_Digitalna forma dokumentov o pacientoch
Nemocnica bez papierov
Nemocnica Bory_7 principov_Orientacia na pacienta
Orientácia na pacienta
Nemocnica Bory_7 principov_Efektivna starostlivost
Efektívna prevádzka
Nemocnica Bory_7 principov_Prijemne liecive prostredie
Liečivé prostredie nemocnice
Nemocnica Bory_7 principov_Neustale zlepsovanie medicinskych procesov
Neustále zlepšovanie medicínskych procesov
Nemocnica Bory_7 principov_Neustaly rozvoj
Pripravenosť na budúci rozvoj
Nemocnica Bory - Sme tu pre vás.