Nemocnica Bory lôžkové oddelenie pre pacientov

Interná medicína - hospitalistika

Internú medicínu v minulosti nazývali aj “kráľovnou medicíny”. Základnou úlohou internistov v bežnej nemocničnej praxi je diagnostikovať a liečiť vnútorné choroby aj v spolupráci so špecializáciami ako je diabetológia, endokrinológia, kardiológia, gastroenterológia, hematológia a iné. Vnútorné lekárstvo má v Nemocnici Bory inovatívny prístup, iný ako ho pacient pozná zo slovenského zdravotníctva.

Interná nemocničná medicína 

Hospitalistika prináša inovatívny prístup k tradičnej internej medicíne na Slovensku. Koncept predstavuje novinku nielen v Nemocnici Bory, ale aj v slovenskom či európskom nemocničnom prostredí. 

Koncept hospitalistiky

Koncept hospitalistiky dokázateľne prispieva k poskytovaniu nielen kvalitnejšej, ale aj efektívnejšej zdravotnej starostlivosti. Dokazujú to skúsenosti zo zahraničia najmä z USA, kde tento model nemocničnej medicíny pod vedením hospitalistov zvyšuje spokojnosť pacientov a rovnako aj ich príbuzných už vyše desaťročie. 

Vďaka konceptu hospitalistiky je nemocničná medicína oveľa efektívnejšia, dynamickejšia a umožní rýchlejšie ošetrenie väčšieho počtu pacientov. Na rozdiel od tradičnej schémy, sa hospitalisti v rámci internej medicíny vo väčšej miere riadia štandardizovanými postupmi a vykonávajú väčší počet intervenčných zákrokov.

Prínos pre pacienta

Hlavným prínosom hospitalistiky je komplexný prístup k  pacientovi, ktorý vyžaduje lôžkovú zdravotnú starostlivosť. Je čoraz dôležitejšie poskytovať personalizovanú starostlivosť , aby sa v liečbe bezdôvodne nepresúvala zodpovednosť za pacienta z jedného lekára na druhého, čo môže mať za následok zbytočné predlžovanie jeho hospitalizácie.

Interné lôžkové oddelenie nahradí hospitalistické

Nemocnica Bory nemá klasické interné lôžkové oddelenie. Namiesto neho je v Nemocnici Bory hospitalistické oddelenie postavené na systéme “plávajúcich” lôžok t.j. hospitalisti využívajú celú lôžkovú kapacitu nemocnice. Okrem lôžkovej časti hospitalisti poskytujú zdravotnú starostlivosť aj na interných ambulanciách.

Vo väčšine prípadov je hospitalista prijímajúcim lekárom. V rámci interdisciplinárnej starostlivosti o pacienta si prizýva na konzíliá špecialistov podľa potreby. 

Hospitalista je vo väčšine prípadov vystupovať ako lekár prvého kontaktu i vtedy, keď pacienta pri náhlom zhoršení zdravotného stavu pošle do nemocnice ambulantný lekár, alebo keď ho preložia z inej nemocnice, pokiaľ nepôjde o preklad pacienta kvôli špecifickej intervencii, ktorú má v kompetencii vopred určený špecialista. V takýchto prípadoch je pacient hospitalizovaný priamo bez toho, aby musel prechádzať urgentným príjmom.

Vedenie internej medicíny v Nemocnici Bory

MUDr. Martin Izakovič, PhD, MHA, CPE, SFHM, FACP, FACPE vedie v Nemocnici Bory úsek hospitalistiky a pridružené subšpecializácie. Martin Izakovič bol pri tom, keď sa v Spojených štátoch rozbiehala táto nová medicínska disciplína.

Prečo chce zaviesť koncept hospitalistiky?

Nemocnica nie je optimálne miesto pre pacienta a mal byť v nej byť len ak je to naozaj nevyhnutné. Pri predlžovaných hospitalizáciách sa pacient vystavuje možnosti napríklad:

  • nakazenia nemocničnými nozokomiálnymi nákazami, 
  • vzniku preležanín,
  • omylu v medikácii a pod.

V dnešnej dobe subšpecializovania je nevyhnutné prinavrátiť sa k pôvodnému konceptu hlavného doktora pre väčšinu hospitalizovaných pacientov s rešpektovaním a prizvaním všetkých subšpecialistov podľa potreby. Verím, že internisti – hospitalisti si túto úlohu splnia.” vysvetľuje MUDr. Izakovič.

Úlohy internistu

Internista, zjednodušene povedané, sa môže venovať pacientovi od hlavy až po päty. Na vysvetlenie používa MUDr. Izakovič príklad: “V minulosti automechanik vedel na automobile opraviť všetko. V súčasnosti už sú vozidlá také komplikované, že sa o ich servis musia starať viacerí špecialisti. Podobne je to v komplexnom nemocničnom prostredí a aj v internej medicíne samotnej, kde exponenciálne pribúdajú nové poznatky.”

Vývoj v medicíne pokročil natoľko, že aj internisti sa musia špecializovať. Hospitalisti – internisti s adekvátnymi právomocami a kompetenciami vedia vo väčšine prípadov vyriešiť medicínske problémy bežných hospitalizovaných pacientov nielen samostatne, kvalitne a efektívne, ale aj pri vyššej spokojnosti pacientov i personálu.

Cítim a vidím okolo seba, že aj v medicíne sa vytráca umenie komplexného holistického prístupu s hlavným fokusom na pacienta samotného, nielen na jednu z jeho mnohých diagnóz.” vysvetľuje MUDr. Izakovič.

O ktorých pacientov sa starajú hospitalisti?

Hospitalisti majú v novej bratislavskej nemocnici v primeranej starostlivosti väčšinu pacientov na lôžkových oddeleniach. Výnimkou sú tí pacienti, ktorí vyžadujú intenzívnu starostlivosť, prípadne majú diagnózu, ktorá patrí do priamej kompetencie iného špecialistu napr. chirurga. Podobne nie je v kompetencii hospitalistov starostlivosť o tehotné ženy alebo novorodencov.

Interné vyšetrenie zastreší hospitalista

V niektorých situáciách je hospitalista prizývaný či už na iné oddelenia alebo urgentný príjem na konzíliá, napríklad pri nejednoznačnosti diagnóz, alebo keď nie je zrejmé, či pacienta hospitalizovať alebo nie.

Hospitalisti nenahradia všeobecných lekárov, avšak komplexne riešia zdravotný problém pacienta z hľadiska internej medicíny počas celej doby jeho hospitalizácie v Nemocnici Bory. Pre pacientov je výhodou, že komunikujú s jedným lekárom, resp. s minimálnym počtom lekárov.

Kto sú hospitalisti?

Hospitalisti sú lekári, ktorí poskytujú primárnu zdravotnú starostlivosť hospitalizovaným pacientom podobne ako to robia všeobecní lekári v oblasti ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Hospitalista sa riadi štandardnými postupmi rovnako ako internista – plánuje liečbu hospitalizovaného pacienta od príjmu až po prepustenie do domáceho ošetrenia. 

V podstate neexistuje zásadný rozdiel medzi formálnou kvalifikáciou internistu a hospitalistu. Líšia sa hlavne logistikou poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Neoddeliteľnou náplňou práce hospitalistu je multidisciplinárna koordinácia starostlivosti o pacienta, jej transparentnosť a efektivita.  V Nemocnici Bory hospitalisti veľmi úzko spolupracujú so sestrami a ostatným zdravotníckym personálom.

pacient mozkové oddelenie nemocnica bory

Úloha hospitalistu – interného lekára

Hoci sa pri lôžku pacienta vystriedajú viacerí špecialisti, v princípe to je hospitalista, kto:

  • objasní pacientovi diagnózu,
  • oboznámi ho s navrhovanou liečbou,
  • primárne komunikuje aj s jeho rodinnými príslušníkmi.

Hospitalisti v Nemocnici Bory pracujú v nepretržitej prevádzke.

Ako vyzerá práca hospitalistu v Nemocnici Bory?

Hospitalista v starostlivosti o pacienta kriticky zvažuje, aké vyšetrenia pacientovi spraví priamo počas jeho hospitalizácie. V prípade, že pacient môže vyšetrenia absolvovať ambulantne, ukončí jeho hospitalizáciu. Pacient tak môže na dané vyšetrenie počkať v domácom prostredí, vďaka čomu sa zníži riziko nozokomiálnej nákazy, ktoré narastá s predlžujúcou sa dobou pobytu v nemocnici.

Hospitalisti spolupracujú s ostatnými špecialistami ako v nemocnici, tak aj v ambulantnej sfére s cieľom vytvoriť efektívny a funkčný model, ktorý poskytne pacientovi presne to, čo potrebuje a vtedy, keď to potrebuje.

Kto sa môže stať hospitalistom v Nemocnici Bory

Pre koho je hospitalistika vhodná? Je to pozícia vhodná pre prakticky, akčne a funkčne založených lekárov, ktorí radi vidia výsledky svojej práce rýchlo. Pre lekárov, ktorí chcú:

  • fungovať efektívne,
  • naplniť potenciál internej nemocničnej medicíny,
  • robiť intervenčné zákroky a
  • tímovo spolupracovať s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi.

Záujemcovia o prácu, dajte nám o sebe vedieť! Zašlite svoj profesijný životopis prostredníctvom nášho online formuláru.

Kompetencie hospitalistov

Hospitalisti sa vo väčšej miere riadia štandardizovanými postupmi a vykonávajú väčší počet intervenčných zákrokov, na ktoré majú certifikát, ako pri tradičnej schéme. V spolupráci s intenzivistami aktívne participujú pri starostlivosti o kriticky chorých pacientov, vrátane zastrešovania náhlych a urgentných stavov ako napríklad kardiopulmonárna resuscitácia, liečba sepsy či akútnych život ohrozujúcich stavov.

Hospitalisti v Nemocnici Bory zastrešujú a riešia aj urgentné situácie. Cieľom je, aby hospitalisti boli certifikovaní v poskytovaní akútnej kardioplumonárnej resuscitácie “ACLS”. Tiež sú súčasťou tímov rýchleho nasadenia pri akútnom zhoršení stavu pacienta alebo “rapid response teams” či “code blue”.

Tím hospitalistov v Nemocnici Bory

V Nemocnici Bory pôsobí pod vedením MUDr. Izakoviča najmenej päťdesiat hospitalistov, ktorí spolupracujú so všeobecnými aj špecializovanými sestrami a lekármi v iných špecializáciách. 

Verím, že koncept hospitalistiky prinavráti Internej medicíne jej zaslúženú vážnosť, atraktivitu a popularitu ako medzi skúsenými lekármi, tak medzi čerstvými absolventami medicíny,” hovorí MUDr. Izakovič.

Všeobecné sestry tvoria asi 80 percent sesterského personálu. Ich hlavnou úlohou je starostlivosť o pacientov s rozličnými diagnózami. Oproti tomu, špecializované sestry sú pri pacientoch, ktorí si vyžadujú zvýšenú pozornosť, napríklad pacienti po náročných operáciách.

Hlavný dôraz je kladený na tímovú spoluprácu, vzájomnú úctu, dobrú komunikáciu s možnosťami odborného aj osobnostného rastu hospitalistov. 

Interná medicína je rozsiahla, zaujímavá a stimulujúca disciplína. Verím, že pomôžeme vychovať  generáciu nemocničných doktorov, ktorí sa budú vedieť komplexne a dôstojne postarať o slovenských hospitalizovaných pacientov, v prípade Nemocnice Bory aj v prostredí, ktoré tomu zodpovedá,” vysvetľuje MUDr. Izakovič.

Prevádzka a rotácia

Pracovná prevádzka pri tejto pozícii sa môže líšiť v závislosti od zaradenia. Jednotlivé tímy hospitalistov rotujú v zmennej prevádzke, ktorá umožní nielen väčšiu kontinuitu v starostlivosti o pacienta, ale aj transparentnú pracovnú dobu so segmentami voľných dni, bez plánovaných služieb a príslužieb. 

Priestor aj pre mladých internistov

Koncept hospitalistiky počíta s tým, že v Nemocnici Bory pôsobia v rámci špecializačnej prípravy aj čerství absolventi lekárskych fakúlt.

Ako zdôrazňuje MUDr. Izakovič: „Je to medicína, ktorá sa dá relatívne ľahko osvojiť. U osemdesiatich percent hospitalizovaných pacientov sa opakuje dvadsať percent diagnóz. Ak teda hospitalista vie, ako efektívne a erudovane liečiť týchto dvadsať percent bežných internistických diagnóz, vie ošetriť osemdesiat percent hospitalizovaných pacientov s chorobami spadajúcimi do oblasti vnútorného lekárstva. K ostatným prípadom si prizve špecialistu.“ 

Práve preto MUDr. Izakovič vidí priestor pre uplatnenie aj mladých lekárov a absolventov v rámci hospitalistiky v Nemocnici Bory.

Nemocnica Bory- interna medicina - hospitalistika
Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím vyplňte váš titul.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte telefónne číslo vo formáte napr.: +421900 000 000
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Sem preneste svoje CV a/alebo motivačný list.
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Aktuality

[entity_box_list]

Princípy Nemocnice
novej generácie

Nemocnica Bory sa riadi 7 kľúčovými princípmi, ktoré kladú bezpečnosť a komfort pacienta na prvé miesto.

Nemocnica Bory_7 principov_optimalizacia logickych krokov
Optimalizácia logistických tokov
Nemocnica Bory_7 principov_Digitalna forma dokumentov o pacientoch
Nemocnica bez papierov
Nemocnica Bory_7 principov_Orientacia na pacienta
Orientácia na pacienta
Nemocnica Bory_7 principov_Efektivna starostlivost
Efektívna prevádzka
Nemocnica Bory_7 principov_Prijemne liecive prostredie
Liečivé prostredie nemocnice
Nemocnica Bory_7 principov_Neustale zlepsovanie medicinskych procesov
Neustále zlepšovanie medicínskych procesov
Nemocnica Bory_7 principov_Neustaly rozvoj
Pripravenosť na budúci rozvoj
Nemocnica Bory - Sme tu pre vás.