dializacny stacionar

Dialyzačný stacionár

Dialýza

Dialýza je proces, ktorý nahrádza činnosť obličiek tým, že odstraňuje odpadové látky, nadbytočnú tekutinu a elektrolyty z tela. Je to život zachraňujúci zákrok pre pacientov s výrazne zníženou funkciou obličiek alebo s obličkami, ktoré prestali pracovať úplne. Dialyzačné stacionáre sú zamerané na poskytovanie tejto esenciálnej liečby a zabezpečujú, aby pacienti dostali najlepšiu možnú starostlivosť.

Dialyzačný stacionár je špecializované zdravotnícke zariadenie, ktoré sa zaoberá liečbou pacientov s pokročilým obličkovým zlyhaním čiže liečbou pacientov, u ktorých obličky už neplnia svoju funkciu v dostatočnej miere.

Dialyzačný stacionár je kľúčovým zariadením pre mnohých pacientov s pokročilým obličkovým ochorením a poskytuje životne dôležitú liečbu spolu s komplexnou starostlivosťou.

 

 

Služby a aktivity dialyzačného stacionára Nemocnice Bory

 • Hemodialýza a príbuzné metodiky: Je to najbežnejšia forma dialýzy, pri ktorej sa krv pacienta filtruje mimo tela pomocou dialyzačného prístroja/monitora. Pacient je napojený na prístroj prostredníctvom prístupu vytvoreného v jeho cievach (napr. AV fistula, AV graft alebo centrálny venózny katéter).
 • Peritoneálna dialýza: Pri tejto metóde sa brušná dutina pacienta, konkrétne pobrušnica (peritoneum) používa ako filter. Do brušnej dutiny sa zavedie dialyzačný roztok, ktorý absorbuje odpadové látky a nadbytočnú tekutinu, a potom sa vypustí.
 • Starostlivosť o cievny (vaskulárny) prístup: Týmto sa myslí starostlivosť o miesto, odkiaľ sa odoberá a kam sa vracia krv počas hemodialýzy. Zahŕňa to spoluprácu s ďalšími špecialistami, ambulanciami a oddeleniami na vytvorenie, údržbu a prípadné opravy AV fistuly, graftu alebo centrálnych venóznych katétrov.
 • Edukácia pacientov: Pacienti sú informovaní a vzdelávaní o svojej chorobe, o dialýze, o tom, ako sa starať o svoj dialyzačný cievny prístup, a o iných súvisiacich témach, ako je napr. správna strava pri obličkovom ochorení a počas liečby dialýzou.
 • Monitorovanie a hodnotenie pacientov: Pravidelné hodnotenie zdravotného stavu pacienta, vrátane laboratórnych testov, monitorovania krvného tlaku, hmotnosti, výživy a prítomnosti príznakov alebo komplikácií.
 • Lekárske konzultácie a plánovanie liečby: Pacienti sú pravidelne konzultovaní nefrológmi a inými špecialistami, aby sa zhodnotil ich progres a prispôsobil plán liečby.
 • Podpora a psychosociálna starostlivosť: Dialýza môže byť emocionálne náročná, preto dialyzačný stacionár poskytuje v spolupráci s ďalšími špecialistami v Nemocnici Bory psychologickú podporu alebo sociálne služby.
 • Príprava na transplantáciu obličiek: Pre tých pacientov, ktorí sú vhodní kandidáti na transplantáciu obličiek, dialyzačný stacionár poskytuje informácie, konzultácie a pomoc pri príprave na tento chirurgický zákrok a v spolupráci s transplantačným centrom a ostatnými špecialistami a oddeleniami Nemocnice Bory organizuje celú prípravu na transplantáciu obličky.
 • Spolupráca s inými špecialistami: V prípade potreby môžu nefrológovia v dialyzačnom stacionári spolupracovať s inými špecialistami, napr. intervenčnými rádiológmi, kardiológmi, diabetológmi, endokrinológmi, urológmi alebo chirurgami a hlavne cievnymi chirurgami, aby sa zaistila komplexná starostlivosť o pacienta.
dialyza nemocnice bory

Prečo si vybrať dialyzačný stacionár Nemocnice Bory

Výber konkrétneho dialyzačného stacionára je dôležitým rozhodnutím pre pacienta so zlyhávaním obličiek a je ovplyvnený mnohými faktormi.
Pri výbere dialyzačného stacionáru je dobré, aby ste navštívili viacero stacionárov, aby mal pacient predstavu o tom, čo každý stacionár ponúka. Taktiež je dobré porovnať a zvážiť, ktorý stacionár najlepšie vyhovuje práve pacientovým potrebám a preferenciám.

Náš tím zdravotníkov je pripravený poskytnúť pacientom komplexnú zdravotnú strarostlivosť. Tu je niekoľko dôvodov, na základe ktorých sa pacient môže rozhodnúť práve pre Dialyzačný stacionár Nemocnice Bory.

 • Kvalita starostlivosti: V dialyzačnom stacionári Nemocnice Bory sa usilujeme dosiahnuť len tie najlepšie hodnotenia alebo povesť v oblasti poskytovania kvalitnej dialyzačnej starostlivosti. Hodnotenia sú založené na výsledkoch pacientov, spokojnosti pacientov alebo iných kvalitatívnych meraniach.
 • Dostupnosť a poloha: Pre mnohých pacientov môže byť blízkosť nášho dialyzačného stacionára k domovu alebo práci rozhodujúcim faktorom. Frekventovaná dialýza znamená pravidelné návštevy, takže pohodlná poloha môže ušetriť čas a náklady na cestovanie.
 • Zariadenia a vybavenie: Moderné a dobre udržiavané zariadenia poskytujú komfortnejšie a efektívnejšie dialyzačné sedenia/ošetrenia.
 • Kvalifikovaný personál: Skúsený a dobre vyškolený tím (nefrológovia, špecializované dialyzačné zdravotné sestry, technici atď.) výrazne pozitívne ovplyvňuje kvalitu poskytovanej starostlivosti a priebeh dialýzy.
 • Dostupné služby: Usilujeme sa ponúkať aj špeciálne programy alebo služby, ako sú nočné dialýzy, domáca dialýza, vzdelávacie programy pre pacientov alebo podpora skupín.
 • Atmosféra a kultúra stacionára: Prístup personálu, interakcia medzi pacientmi a celková atmosféra pozitívne ovplyvňuje, ako sa pacient v stacionári cíti.
 • Možnosti transplantácie: Náš stacionár sa usiluje udržiavať úzke väzby s transplantačnými centrami a tak efektívne pripravovať pacientov na transplantáciu obličiek.

Priebeh ošetrenia v dialyzačnom stacionári

Tím dialyzačného stacionára sa usiluje zabezpečiť, aby ošetrenie pacienta bolo:

 • čo najefektívnejšie,
 • v čo najväčšom pohodlí,
 • maximálne bezpečné počas dialýzy podľa jeho individuálneho stavu a potrieb.
dializacny stacionar

Vždy je dôležité, aby pacient pravidelne komunikoval so svojím lekárom, zdravotnou sestrou a tímom nášho dialyzačného stacionára o svojich obavách, potrebách a otázkach týkajúcich sa dialýzy.

Ošetrenie v dialyzačnom stacionári je zamerané na poskytovanie dialýzy pacientom s chronickým obličkovým zlyhaním, s chronickou obličkovou chorobou v konečnom štádiu (ESKD, ESRD, CKD G5D).

Priebeh ošetrenia sa môže mierne líšiť v závislosti od individuálnych potrieb pacienta a aktuálnej organizácie práce a platného prevádzkového poriadku.

Priebeh ošetrenia krok za krokom

Prvá návšteva a hodnotenie

Pacienta vyšetrí nefrológ a tím odborníkov, aby zhodnotili jeho zdravotný stav a potrebu dialýzy. Vykonajú sa potrebné laboratórne testy a iné diagnostické vyšetrenia na určenie stupňa funkcie obličiek a iných relevantných parametrov. Na základe týchto informácií sa vytvorí individuálny liečebný plán, lekár naordinuje dialyzačný predpis s parametrami jeho dialyzačného ošetrenia.

Vytvorenie cievneho (vaskulárneho) prístupu

Pred začatím hemodialýzy je potrebné vytvoriť cievny prístup, cez ktorý bude krv odoberaná a vracaná späť do tela pacienta. Môže to byť artériovenózna fistula (AVF), graft (AVG) alebo centrálny venózny katéter (CVK). V prípade peritoneálnej dialýzy je vopred chirurgicky vložený katéter do brušnej dutiny.

Začatie dialýzy

Pacienta zaradíme do dlhodobej pravidelnej dialyzačnej liečby, t.j.chronického intermitentného hemodialyzačného programu [CHIHDP] nasledovne:

 • Pacient prichádza do dialyzačného stacionára podľa harmonogramu (zvyčajne 3-krát týždenne na 4 – 5 hodín podľa individuálneho stavu pacienta).
 • Pred dialýzou sa zvyčajne meria telesná hmotnosť, prírastok hmotnosti od predchádzajúcej dialýzy a krvný tlak (TK) a srdcová frekvencia (SF), resp. pulz (P) pacienta.
 • Počas dialýzy je pacient pripojený na dialyzačný prístroj/monitor, krv preteká mimotelovým dialyzačným okruhom v dialyzačnom AV sete cez dialyzátor, v ktorom prebieha samotný proces dialýzy, a monitoruje sa jeho stav, parametre sa zaznamenávajú do dialyzačného záznamu alebo protokolu.
 • Po dialýze sa opäť meria hmotnosť, krvný tlak (TK) a srdcová frekvencia (SF), resp. pulz (P).

Pravidelné monitorovanie a hodnotenie

Pacientov stav, laboratórne výsledky a priebeh dialýzy sa pravidelne hodnotia a prispôsobujú sa podľa potreby. Lekár - nefrológ pravidelne konzultuje pacienta, aby sledoval vývoj jeho zdravotného stavu, chronické komplikácie dialyzačnej liečby, upravoval medikamentóznu liečbu, diétne i režimové opatrenia a riešil prípadné komplikácie alebo obavy pacienta.

Edukácia

Pacienti sú pravidelne vzdelávaní a poučení o svojej chorobe, dialýze, výžive, potrebe prípadnej úpravy diétnych opatrení, liekoch, úpravách liečebného režimu a iných súvisiacich témach. Povzbudzujeme ich k aktívnej účasti na svojej liečbe a rozhodovacom procese a k vytváraniu podporných skupín.

Podpora a starostlivosť

Dialýza môže byť emocionálne náročná, takže pacientom môže byť ponúknutá psychologická podpora alebo poradenstvo v spolupráci s ostatnými odborníkmi v Nemocnici Bory. Povzbudzujeme pacientov k vytváraniu skupín podpory.

Plánovanie pre budúcnosť

Ak je to možné, pacient je informovaný a pripravený na možnú transplantáciu obličiek. Diskusie o ďalšom postupe liečby, vrátane možností ako je domáca dialýza, môžu byť tiež súčasťou plánovania liečby.

Diagnózy liečené v dialyzačnom stacionári

V dialyzačnom stacionári sa primárne liečia pacienti s chronickým zlyhávaním obličiek, chronickou obličkovou chorobou (CKD), ktorá môže byť dôsledkom rôznych diagnóz a stavov, ktoré končia konečným štádiom obličkového ochorenia (ESKD, ESRD, CKD G5D). Tu je zoznam niektorých bežných diagnóz a stavov, ktoré môžu vyústiť do potreby dialyzačnej liečby, dialýzy:

 • Chronická obličková choroba (CKD): Progresívne zlyhávanie obličiek, ktoré môže byť dôsledkom mnohých chronických chorôb.
 • Diabetes mellitus (cukrovka): Cukrovka je hlavnou príčinou zlyhávania obličiek v mnohých krajinách. Vysoká hladina cukru v krvi môže poškodiť cievky v obličkách.
 • Vysoký krvný tlak (hypertenzia): Choroba, ktorá, ak nie je správne liečená, môže poškodiť obličky.
 • Glomerulonefritída: Zápal glomerulov (klbôčok vlásočníc), drobných filtrovacích jednotiek v obličkách. Môže byť dôsledkom infekcií, autoimunitných chorôb alebo neznámych príčin.
 • Polycystická obličková choroba: Genetická porucha, pri ktorej v obličkách rastú mnohé cysty.
 • Vaskulitída: Zápal krvných ciev, ktorý môže poškodiť aj obličky.
 • Tubulointersticiálna nefritída: Zápal obličkových tubulov (kanálikov) a okolitého tkaniva.
 • Refluxná nefropatia: Stav, pri ktorom sa moč vracia späť z močového mechúra do obličiek.
 • Nefrotický syndróm: Stav charakterizovaný veľkými množstvami proteínu (bielkovín) v moči, nízkou hladinou bielkovín v krvi, druhotnou poruchou metabolizmu tukov a opuchmi.
 • Akútne poškodenie obličiek (AKI): Rýchly pokles funkcie obličiek, ktorý môže byť spôsobený mnohými faktormi, vrátane úrazov, infekcií, toxínov alebo viacerých liekov. Niektorí pacienti s akútnym zlyhávaním obličiek môžu potrebovať dočasnú dialýzu.
 • Intoxikácie a otravy: V niektorých prípadoch môže dialýza pomôcť odstrániť toxíny alebo lieky z tela pacienta.

 

Výkony dialyzačného stacionára

V dialyzačnom stacionári sa vykonávajú rôzne medicínske procedúry a výkony spojené s dialýzou a starostlivosťou o pacientov s obličkovými poruchami. Typické výkony, ktoré sa vykonávajú v dialyzačnom stacionári sú:

 • Chronická hemodialýza a príbuzné metodiky: To je najčastejší typ dialýzy. Pri hemodialýze sa krv pacienta prečerpáva cez dialyzačný prístroj/monitor v mimotelovom dialyzačnom okruhu v dialyzačných AV setoch s dialyzátorom, ktorý odstraňuje odpadové látky a prebytočnú tekutinu, a potom sa krv vracia späť do tela pacienta.
 • Akútna intermitentná hemodialýza a príbuzné metodiky: Pacienti s akútnym obličkovým poškodením (AKI), ktorí už nevyžadujú liečbu kontinuálnymi metódami renálnej nahradzujúcej liečby (CRRT), no potrebujú naďalej dialyzačnú liečbu, môžu byť liečení v dialyzačnom stacionári intermitentnou dialýzou ako pri chronickej hemodialýze a príbuzných metodikách.
 • “Dovolenkové” hosťovské dialýzy: Pre pravidelne dlhodobo dialyzovaných pacientov z iných “domovských” dialyzačných stacionárov / dialyzačných stredísk poskytujeme možnosť absolvovať hemodialyzačné ošetrenia počas dovolenky, návštevy príbuzných alebo výletov v okolí v našom dialyzačnom stacionári.
 • “Hospitalizačné” hosťovské dialýzy: Pravidelné hemodialyzačné ošetrenia pre pacientov, ktorí sú hospitalizovaní v Nemocnici Bory a sú pravidelne dlhodobo dialyzovaní v inom “domovskom” dialyzačnom stacionári / dialyzačnom stredisku. Počas hospitalizácie v našej nemocnici môžu svoje pravidelné dialýzy absolvovať u nás.
 • Peritoneálna dialýza: Toto je typ dialýzy, pri ktorom sa brušná dutina pacienta a pobrušnica (peritoneum) používa ako filter na odstránenie odpadových látok a prebytočnej tekutiny. Do brušnej dutiny sa napúšťa a vypúšťa dialyzačný roztok cez katéter, ktorý sa chirurgicky vložil do brucha.
 • Vytváranie a údržba cievneho (vaskulárneho) prístupu: V spolupráci s cievnymi chirurgami a inými špecialistami plánujeme vytváranie a pravidelné kontroly artériovenóznej fistuly alebo graftu pre hemodialýzu. V spolupráci so špecializovanými oddeleniami plánujeme inzercie a kontroly peritoneálnych dialyzačných katétrov. V spolupráci s lekármi OAPIM Nemocnice Bory, intervenčnými rádiológmi, intenzivistami a anestéziológmi plánujeme inzerciu a kontrolu centrálnych venóznych dialyzačných katétrov.
 • Laboratórne testy a monitorovanie vývoja zdravotného stavu dialyzovaných pacientov: Pravidelné testy krvi a moču na monitorovanie funkcie obličiek, hladiny elektrolytov, krvných buniek a ďalších dôležitých parametrov. Monitorovanie účinnosti dialýzy a prispôsobovanie liečby podľa individuálnej potreby.
 • Vzdelávanie pacientov: Vzdelávanie o dialýze, starostlivosti o cievny prístup, diéte dialyzovaných pacientov, liekoch a životnom štýle. V prípade potreby výuka o domácej dialýze.
 • Lekárske konzultácie: Pravidelné hodnotenie pacientov nefrológom a inými špecialistami. Diskusie o možnostiach liečby, vrátane transplantácie obličiek.
 • Farmaceutická podpora: V spolupráci s klinickým farmakológom poskytovanie informácií o liekoch, ich vedľajších účinkoch a interakciách. Prispôsobovanie liekovej terapie u pacientov so zníženou funkciou obličiek podľa potreby a v spolupráci s klinickým farmakológom.
 • Psychosociálna podpora: Psychologické poradenstvo a podpora pre pacientov a ich rodiny v súvislosti s výzvami spojenými s dialýzou a chronickými obličkovými chorobami v spolupráci s ďalšími špecialistami, predovšetkým psychológmi.
 • Nutričná poradňa: Vzdelávanie a poradenstvo o diéte a výžive pre pacientov na dialýze. Spolupráca s nutričnými poradcami ohľadom vhodného stravovania dialyzovaných pacientov.
 • Fyzikálna terapia: Pomoc pri zlepšovaní mobility, sily a celkovej fyzickej kondície pacientov na dialýze v spolupráci s príslušnými špecialistami a oddeleniami v Nemocnici Bory.

Toto sú základné výkony, ktoré sa vykonávajú v dialyzačnom stacionári. Skutočné procedúry a služby môžu závisieť na individuálnych potrebách toho-ktorého pacienta.