Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Zdravý podcast s Martinom Izakovičom

Doktor Martin Izakovič sa po 25 rokoch vrátil s celou svojou rodinou na Slovensko. Okrem rodinných dôvodov ho na Slovensko priviedla aj možnosť nastaviť nemocničnú medicínu v Nemocnici Bory. Do Spojených štátov odišiel koncom 90-tych rokov, kde si urobil aj atestačnú prípravu v odbore interná medicína. Po atestácii nastúpil ako hospitalista do nemocnice, kde mal možnosť byť pri zakladaní hospitalistického programu. Počas svojej praxe mal možnosť pracovať nielen v klinickej praxi, ale venovať sa aj manažmentu v zdravotníctve.

Hospitalistika vs interná medicína

Hospitalistická medicína je v podstate nemocničná medicína. Vznikla ako reakcia na situáciu v USA, kde bola potreba štandardizovaných prístupov, efektívnosti v zdravotnej starostlivosti počas hospitalizácie pacienta. Kvôli týmto dôvodom sa stala aj najviac sa rastúci medicínskym odborom v USA.

Hospitalistika skracuje dobu hospitalizácie, znižuje náklady na zdravotnú starostlivosť a v neposlednom rade zvyšuje spokojnosť pacientov. Hospitalistika je založená na internej medicíne, preto drvivá väčšina hospitalistov sú internisti, čo sa týka vzdelania a špecializácie.

Interne-oddelenie-lozka-pacientov_hospitalistika

Koncept hospitalistiky – nemocničnej medicíny na Slovensku

Hospitalistika a jej vybudovanie v Nemocnici Bory nebude ako predstavenie nového prístroja, o ktorom nikto nikdy nepočul. Ide o prinavrátenie veľkej slávy internej medicíne, pretože práve interná medicína je kráľovnou medicínskych oblastí.

Interná medicína zastrešuje veľa subšpecializácii, preto hospitalisti alebo inak povedané nemocniční lekári budú mať možnosť robiť veci, ktoré možno historicky nerobievaj. Dr. Izakovič verí, že práve toto bude inšpiráciou pre generáciu nových doktorov. Hospitalisti budú mať v Nemocnici Bory nielen viac zodpovednosti, ale aj právomocí. 

Cieľom Dr. Izakoviča je nielen opäť zatraktívniť internú medicínu, ale aj zefektívniť poskytovanie nemocničnej zdravotnej starostlivosti aj v spolupráci so sestrami, sociálnymi pracovníkmi a iným ošetrovateľským personálom.

V Nemocnici Bory nebudú štandardné oddelenia

Jednou z inovácií v Nemocnici Bory budú aj plávajúce lôžka, t.j. nemocnica nebude rozdelená na štandardné oddelenia ako to poznajú pacienti zo slovenskej nemocničnej praxe. Práve so systémom flexibilnej lôžkovej kapacity bude súvisieť hospitalistika a hospitalisti ako lekári dennej nemocničnej medicíny. 

V klasickej slovenskej praxi je v nemocnici oddelenie, ktoré je vyhradené napr. s kapacitou 20 lôžok pre kožných pacientov. Ale jeho kapacita nie je naplnená, pretože oddelenie má hospitalizovaných iba troch pacientov a zvyšok lôžok je voľných. Sestry na tomto oddelení vedia, ako sa postarať o kožu pacienta, ale možno nevedia, ako sa postarať o zápal pľúc.

Práca sestry a hospitalistika

V Nemocnici Bory bude pacienti umiestnení v rámci systému flexibilnej lôžkovej kapacity tam, kde je voľné lôžko. Preto bude kapacita Nemocnice Bory využitá viac, nemocničná starostlivosť bude efektívnejšia a sestry a aj zvyšný personál budú mať skúsenosti a zručnosti, aby sa vedeli o gro pacientov postarať.

Pôrodnica a neonatológia 

Samozrejme, lôžka budú jasne vyhradené pre špeciálne prípady ako napríklad neonatológia alebo pôrodnica. Koncept plávajúcich lôžok spolu s hospitalistickým programom zlepší efektivitu poskytovania nemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Ako bude fungovať nemocničná medicína?

Nábeh Nemocnice Bory bude štruktúrovaný a sekvenčný, pretože od otvorenia nemocnice nebude fungovať všetko. Krátko po otvorení Nemocnice Bory bude hospitalistika vyzerať trochu inak ako keď bude v plnej prevádzke.

Hospitalisti budú lekári prvého kontaktu

Víziou Dr. Martina Izakoviča je, že v plne fungujúcej Nemocnici Bory sa budú hospitalisti starať o väčšinu hospitalizovaných pacientov ako primárni lekári prvého kontaktu, t,j. hospitalisti budú prijímajúci a prepúšťajúci lekári pre pacientov hospitalizovaných v Nemocnici Bory.

Pacienti s infarktom pôjdu priamo k špecialistovi

Stále však budú pacienti, ktorí prídu so špecifickou diagnózou, a budú potrebovať špecialistu hneď od momentu, keď prekročia dvere Nemocnice Bory. Ide napríklad o pacientov s akútnym infarktom myokardu, ktorí budú potrebovať:

  • Katetrizáciu srdca – invazívny diagnostický postup, ktorý poskytuje dôležité informácie o štruktúre a funkcii srdca.
  • Revaskularizáciu – obnovenie prietoku krvi tepnou do orgánu alebo tela.

Keby sa hospitalista pacienta s infarktom pýtal na jeho osobnú anamnézu, len by predlžoval to, čo potrebuje daný pacient a odďaľoval starostlivosť.

Pacienti, o ktorých sa budú starať hospitalisti

Väčšina pacientov však bude zastrešená hospitalistami a nemocničnou medicínou. Samozrejme to bude v spolupráci so subšpecialistami, ako budú potrební. Hospitalisti sa budú starať:

  • aj o pacientov s inými ako internistickými problémami, napríklad o neurologických alebo ortopedických pacientov,
  • nielen ako primárni lekári, ale aj ako konzultanti napríklad pre chirurgov, ortopédov atď.

liecive prostredie nemocnice

Prínos hospitalistky – nemocničnej medicíny

Ukázalo sa za 25 ročné trvanie nemocničnej medicíny v USA, že keď sú hospitalisti zavolaní k starostlivosti o pacientov napr. z ortopedického oddelenia, zlepšujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti objektívne merateľnými výstupmi ako znížená miera výskytu: 

  • tromboembolickej choroby, 
  • preležanín, 
  • urologických infekcií atď.

Internistický aspekt holistického manažmentu pacienta prinášajú hospitalisti aj pre pacientov s neinternistickými diagnózami vrátane pacientov, ktorí prídu na urgentný príjem. Pretože hospitalista sa pozerá na pacienta komplexne a v súvislostiach. 

Prepojenie hospitalistov s ošetrovateľským personálom bude úzke

Spolupráca medzi lekárom a sestrou musí byť konštruktívna a úzka. Lekár vidí pacienta možno pol hodinu za deň, pričom sestra je tá, ktorá s ním je častejšie. To, aký má pocit z hospitalizácie pacient, oveľa viac závisí na sestre a sanitárovi ako na lekárovi. 

Vypočujte si viac v novom Zdravom podcaste.

Martin Izakovic - interna medicina

Chceli by ste pracovať v tíme hospitalistov?

V Nemocnici Bory bude tím cca 50 hospitalistov, ktorí pracujú v internej medicíne, či už ako atestovaní internisti alebo mladí lekári v predatestačnej príprave. Dôležité je, aby boli motivovaní a mali chuť pracovať. Hospitalistika je skvelou príležitosťou aj pre čerstvých absolventov medicíny, pretože je to novinka v slovenskom zdravotníctve. 

Práve mladí ľudia majú tendenciu mať viac elánu a energie vyskúšať niečo nové, a celkovo sú viac naklonení zmene. Samozrejme, Nemocnica Bory je nová s krásnym liečivým prostredím a špičkovo vybavená medicínskymi prístrojmi. Ak sa nám podarí zreplikovať hospitalistiku na slovenské pomery, mladí lekári sa môžu tešiť, že sa k niektorým výkonom dostanú skôr ako keby išli cestou subšpecializácií,” vysvetľuje Dr. Martin Izakovič.

Chceli by ste pracovať v tíme hospitalistov Nemocnice Bory? Pošlite nám svoj životopis alebo si vyberte z našich aktuálnych voľných pozícií :