Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
porodnica ambulancia sono redecha

Vyvolanie pôrodu v Pôrodnici Bory

Indukcia pôrodu predstavuje proces umelého vyvolania pôrodnej činnosti.

Indukcia v Pôrodnici Bory

Indukcia, t.j vyvolanie pôrodu, je odporúčaná v prípadoch, keď pokračovanie v tehotnosti môže viesť k ohrozeniu života plodu alebo aj matky.

Dôvody k vyvolaniu pôrodu sú:

  • Zo strany plodu – napríklad plod vykazuje známky ohrozenia, neprimerane rastie k danému týždňu gravidity alebo ide o viacplodovú tehotnosť.
  • Ďalšími dôvodmi k indukcii je zmena klinického stavu rodičky v priebehu tehotnosti alebo k tehotnosti pridružené ochorenia, pri ktorých nie je vhodné pokračovať v tehotnosti – napr. vysoký tlak, cukrovka a podobne. Pri rozhodnutí začať vyvolávanie pôrodu musia benefity z indukcie prevažovať nad benefitmi s vyčkávaním na prirodzený pôrod.
  • Jedným z dôvodov pre indukciu je predĺžená tehotnosť po 41. týždni tehotenstva.

V Pôrodnici Bory pri nerizikových pacientkach prijímame rodičky na preindukciu/indukciu v prípade prenášania v 41+0 – 41+3 gestačnom týždni, ak sa dovtedy nerozbehne pôrodná činnosť sama.

porodnica bory porod porodna asistentka vyber porodnej polohy

Dôležitá je správna datácia tehotenstva

V hodnotení datácie sa orientujeme podľa prvého dňa poslednej menštruácie, pokiaľ mala žena pred otehotnením pravidelný menštruačný cyklus a rozdiel v datácii podľa prvotrimestrálneho ultrazvuku nie je viac ako 4 dni.

Najpresnejším ukazovateľom datácie je správne zmeranie temenokostrčovej vzdialenosti (CRL) plodu na konci prvého trimestra. Po prvom trimestri by sa pacientke nemal posúvať termín pôrodu a informácie z ultrazvukových vyšetrení sú len referenčnou hodnotou či plod rastie alebo nerastie správne ku svojmu gestačnému veku.

Prečo je potrebné indukovať potermínovú graviditu?

V prípade prenášania sa postupne zvyšuje riziko pôrodu mŕtveho plodu, najmä po 42. gestačnom týždni. Indukcia pôrodu týždeň po stanovenom termíne (41+0) je oproti čakaniu na samovoľné spustenie pôrodu spájaná s nižšou pravdepodobnosťou odumretia plodu vnútromaternicovo. Zároveň má nižšiu potrebu cisárskeho rezu a nižšiu pravdepodobnosť intenzívnej starostlivosti o novorodenca po pôrode.

Preindukcia – predpríprava pôrodu

Krčok má v priebehu tehotenstva úlohu udržať plod v maternici. V poslednom mesiaci dozrieva – to znamená, že sa zmäkčuje, skracuje a pootvára. Preindukcia – predpríprava na pôrod je súbor nefarmakologických a farmakologických metód, ktorých cieľom je dozretie krčka maternice v zmysle skrátenia, presiaknutia a pootvorenia. Cieľom je zlepšenie pôrodníckeho nálezu na krčku maternice, čo má viesť k priaznivej reakcii na následný proces indukcie pôrodu.

K preindukcii pôrodu možno použiť:

  • Lieky – prostaglandíny – aplikované do pošvy, ktoré sa vstrebávajú priamo do krčka maternice a spôsobujú jeho dozrievanie. Aj v odporúčanom režime dávkovania môžu viesť k vyvolaniu kontrakcií a pôrodu pri nezrelom náleze na krčku. Majú obdobné nežiadúce účinky ako pri samotnej indukcii pôrodu.
  • Tyčinky viažuce vodu (Dilapan) sa zavádzajú do kanála krčka maternice. Po nasiaknutí vodou zväčšia svoj objem, čím cervikálny kanál rozširujú. Zároveň mechanicky stimulujú vylučovanie telu vlastných látok, ktoré vplývajú na zmäknutie krčka maternice.
  • Balónik zavedený nad krčok maternice. Objem tekutinou naplneného balónika tlačí na krčok maternice a zároveň dochádza aj k odlúčeniu dolného pólu vaku blán.
  • Manuálne odlúčenie dolného pólu plodových obalov, tzv. Hamiltonov hmat. Ten možno vykonať pri pootvorenom krčku aspoň pre voľný prst.

O tom, či po prijatí do Pôrodnice Bory u pacientky zahájime preindukciu, alebo indukciu, závisí od nálezu na pôrodných cestách. Postup je s pacientkou konzultovaný lekárom po vaginálnom vyšetrení.

Volíme čo najšetrnejší postup. Pri nezrelších nálezoch sa v deň príjmu zavádza Folley katéter a realizuje sa Hamiltonov hmat a na ďalší deň sa pokračuje indukciou vaginálnym alebo perorálnym podávaním prostaglandínov.

Záleží nám na šetrnej indukcii, ktorá je tolerovaná matkou aj plodom. Počas indukcie je plod pravidelne monitorovaný pomocou kardiotokografie (CTG).

porodnica ambulancia sono redecha

K indukcii pôrodu pri priaznivom náleze alebo po preindukcii používame:

  • Lieky – prostaglandíny – ktoré sa aplikujú do pôrodných ciest (pošvy alebo krčka maternice) alebo sa užijú perorálne. Cieľom je vyvolať pravidelnú kontrakčnú činnosť. Dávkovanie prostaglandínov pri neúspechu možno opakovať alebo navyšovať.
  • Prerušenie dolného pólu vaku blán (amniotómia) s odtokom plodovej vody sa vykonáva pri veľmi priaznivom zrelom náleze na krčku, obvykle u viacrodičiek. Popôrodná činnosť často nastáva prirodzene do dvoch hodín.
  • Oxytocín do žily pomocou infúznej pumpy sa podáva pri priaznivom vaginálnom náleze po vykonanej amniotómii.

Režim počas preindukcii a indukcii pôrodu

V priebehu preindukcie aj indukcie môže pacientka neobmedzene prijímať tekutiny a stravu. Vhodná je však bezzvyšková ľahká strava.

Programovaný pôrod

Ako programovaný pôrod sa označuje indukcia pôrodu obvykle medzi 39+0 – 41+0 gestačným týždňom bez udaného medicínskeho dôvodu. Programovaný pôrod je indukciou pôrodu na prianie rodičky v čase termínu pôrodu, obvykle z dôvodu dostupnosti pôrodnice a zabezpečenia starostlivosti v rodine rodičky. Podmienkou je zrelý nález na krčku maternice.

Riziká preindukcie a indukcie pôrodu

K rizikám indukcie pôrodu patrí rýchlejší nástup kontrakcií, ktoré môžu byť pacientkou vnímané citlivejšie oproti spontánnemu začiatku pôrodu. Z dôvodu možného rýchlejšieho nástupu kontrakcií je odporúčané aj častejšie monitorovanie oziev plodu a kontrakčnej činnosti maternice pomocou kardiotokografie, obzvlášť ak sú dôvodom indukcie pridružené stavy u rodičky alebo plodu (napr. vysoký tlak rodičky, zaostávanie v raste plodu a pod). Pôrodná činnosť môže u preexistujúcich stavoch matky alebo plodu viesť k zvýšenej záťaži pre plod.

Pri vyvolaní pôrodu je tak vyššie riziko ukončenia pôrodu operačne, cisárskym rezom alebo inštrumentálnym vaginálnym pôrodom (vakuumextrakcie alebo pomocou pôrodníckych klieští). Po realizovaní amniotómie môže dôjsť veľmi zriedkavo k prepadnutiu pupočníka do pôrodných ciest, čo predstavuje akútnu pôrodnícku situáciu s nutnosťou ukončenia pôrodu cisárskym rezom.

Indukcia pôrodu môže byť hodnotená aj ako neúspešná, kedy je nutné ukončenie pôrodu cisárskym rezom. V súvislosti s mechanickými metódami preindukcie/indukcie, avšak najmä s potrebou opakovaného hodnotenia vaginálneho nálezu v závislosti od dĺžky pôrodu a času odtoku plodovej vody mierne stúpa aj riziko infekcie pôrodných ciest a plodu.

Extrémne zriedkavou komplikáciou (menej ako 1 na 10 000 prípadov) na podanie prostaglandínov sa udáva hypersenzitívna reakcia a embólia plodovou vodou, ktorá je veľmi závažným až život ohrozujúcim stavom. Táto komplikácia sa vyskytuje častejšie po cisárskom reze ako po indukovanom alebo prirodzenom pôrode.

Menej častou komplikáciou sú nežiadúce účinky prostaglandínov. Z celkových prejavov to je pocit na zvracanie, triaška a nízky tlak.