Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

Gynekologicka porodnicka ambulancia ultrazvuk

Ambulancia ultrazvuku v gynekológii a pôrodníctve sa nachádza na čísle C24 na prízemí Nemocnice Bory, pred príchodom sa pacientka zaregistruje na recepcii C.

Zameranie ambulancie

Ambulancia poskytuje konziliárne vyšetrenie pre podozrivý ultrasonografický nález na plode alebo v malej panve. Pacientky sú odosielané gynekológom prvého kontaktu alebo lekárom v ambulancii. K dispozícii je ultrazvuk Voluson E10 s veľkou obrazovkou.

Lekári ambulancie

 • MUDr. Adrián Totka

  gynekológ a pôrodník, lekár materno-fetálnej medicíny
 • MUDr. Martin Gábor, PhD.

  gynekológ a pôrodník, lekár materno-fetálnej medicíny
 • MUDr. Marián Križko, PhD.

  gynekológ a pôrodník, lekár materno-fetálnej medicíny
 • MUDr. Eva Korňanová, PhD.

  gynekológ-pôrodník
 • MUDr. Lucia Ďuračková, PhD.

  gynekológ-pôrodník

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 08:00 - 16:00
 • Utorok: 08:00 - 16:00
 • Streda: 08:00 - 16:00
 • Štvrtok: 08:00 - 16:00
 • Piatok: 08:00 - 16:00

Typy ultrazvukového vyšetrenia v gynekológii

Ponúkame ultrazvukovú diagnostiku vnútorného ženského genitálu a vrodených vývojových chýb vrátane 3D rekonštrukcie. Špecializujeme sa na podrobné hodnotenie onkogynekologických procesov, tzv. ultrasonografický staging ochorení), hodnotenie hlbokej endometriózy, hodnotenie vrodených vývojových chýb maternice. V prípade vysoko špecializovaných doplnkových USG vyšetrení ponúkame aj kontrastné ultrazvukové vyšetrenia, pri ktorých sa podáva kontrastné médium (fyziologický roztok, sterilná pena) do maternice, aby sa zlepšila vizualizácia pri bežnom USG nezobraziteľných častí orgánov.

Transvaginálne ultrazvukové vyšetrenie

Pri transvaginálnom ultrazvukovom vyšetrení sa používa špeciálna ultrasonografická sonda, ktorá sa zavádza do pošvy alebo rekta. Výhodou vyšetrenia je presnejšie zobrazenie vnútorných orgánov malej panvy, pretože orgány sú umiestnené bližšie k sonde v porovnaní s vyšetrením transabdominálnou cestou. Zároveň orgány nie sú prekryté črevnými kľučkami. Sonda používa vyššiu frekvenciu (dôkladnejšie rozlíšenie) bez nutnosti plného močového mechúra. Umožňuje detailné vyšetrenie vnútorných rodidiel, krčka, maternice, vaječníkov a vajíčkovodov.

Transabdominálne ultrazvukové vyšetrenie

Ide o vyšetrenie orgánov malej panvy, vyžaduje náplň močového mechúra, ktorý tvorí tzv. akustické okno. V prípade prázdneho močového mechúra limituje vyšetrenie prítomnosť plynu v črevných kľučkách. Vyšetrením možno z abdominálneho prístupu zobraziť pošvu, krčok, maternicu, vajíčkovody a vaječníky. 

Ponúkame ultrazvukovú diagnostiku vnútorného ženského genitálu a vrodených vývojových chýb včítane 3d rekonštrukcie. V prípade vysoko špecializovaných doplnkových USG vyšetrení ponúkame aj kontrastné ultrazvukové vyšetrenia, pri ktorých sa podáva kontrastné médium (fyziologický roztok, sterilná pena) do maternice, aby sa zlepšila vizualizácia pri bežnom USG nezobraziteľných častí orgánov.

Morfologické ultrazvukové vyšetrenie v gravidite

Ultrazvuk v 11.-13. tom týždni gravidity

Ultrazvukové vyšetrenie plodu v 11.-13. týždni gravidity alebo ľudovo nazývaný prvý ultrazvukový skríning (prvotrimestrový) je dôležitým vyšetrením, pri ktorom je nevyhnutné detailne popísať všetky vyvíjajúce sa orgány plodu a niektoré špeciálne skríningové štruktúry - je  zamerané na posúdenie anatómie orgánov plodu.

Ak váš gynekológ má akékoľvek pochybnosti o vývoji plodu alebo sa zobrazenie nepodarilo z iných dôvodov, zrealizujeme vyšetrenie a skompletizujeme aktuálny stav vývoja plodu, prípadne navrhneme ďalšie potrebné vyšetrenia.

 • Akékoľvek podozrenie na patológiu na USG v ranej gravidite či 12.-14.TT
 • Všetky viacpočetné gravidity (“triáž”)

Morfologický ultrazvuk v 20. týždni tehotenstva

Ultrazvukové vyšetrenie plodu v 20. týždni gravidity alebo ľudovo nazývaná „morfológia plodu“ je dôležitým vyšetrením, pri ktorom je nevyhnutné zjednodušene povedané detailne popísať všetky vyvíjajúce sa orgány plodu. Ak váš gynekológ má akékoľvek pochybnosti o vývoji plodu alebo sa zobrazenie nepodarilo z iných dôvodov, zrealizujeme vyšetrenie a skompletizujeme aktuálny stav vývoju plodu, prípadne navrhneme potrebné ďalšie vyšetrenia.

Ultrazvukové vyšetrenie v treťom trimestri (okolo 30. týždňa) má hlavnú úlohu popísať adekvátny rast plodu v maternici. Ak váš gynekológ má akékoľvek pochybnosti o vývoji plodu alebo sa zobrazenie nepodarilo z iných dôvodov, zrealizujeme vyšetrenie a skompletizujeme aktuálny stav vývoju plodu, prípadne navrhneme potrebné ďalšie vyšetrenia.

 • Akékoľvek podozrenie na patologickú morfológiu
 • Uvedený rizikový faktor k morfologickému USG
 • Pozitívny či hraničný skríning (neskorý záchyt, BMI, poloha)
 • Konziliárny ultrazvuk v druhom trimesteri musí mať dôvod - základný morfologický skríning nie je realizovaný v Nemocnici Bory

Diferenciálna diagnostika patologických nálezov na plode a ich intervenčný manažment

V ktoromkoľvek štádiu gravidity v prípade, že váš ošetrujúci obvodný gynekológ vysloví podozrenie na abnormálny nález, zabezpečujeme konziliárne vyšetrenie nálezu na plode a jeho ďalší manažment. 

Komplexná ultrazvuková diagnostika porúch pupočnej šnúry, placenty a plodovej vody

Kedykoľvek v priebehu gravidity vysloví váš obvodný gynekológ či iný diagnostikujúci lekár podozrenie na abnormality vývoja placenty, pupočnej šnúry či plodovej vody, zabezpečíme konziliárne posúdenie tohoto nálezu a jeho ďalší správny manažment.

Pri podozrení z predčasného otvárania pôrodných ciest kedykoľvek v priebehu gravidity vysloví váš obvodný gynekológ či iný diagnostikujúci lekár podozrenie naň, zabezpečíme konziliárne posúdenie stavu na krčku maternice a jeho ďalší správny manažment.

Ultrazvukové vyšetrenie zohráva veľmi dôležitú úlohu aj pri podozrení na predčasný odtok plodovej vody. V prípade podozrenia na tento závažný stav spolu s doplnkovými špeciálnymi vyšetreniami zabezpečíme jeho overenie či potvrdenie a ďalší možný postup v rámci vedenia gravidity. V prípadoch, keď je plodovej vody príliš veľa alebo naopak málo, je možná aplikácia roztokov ktoré plodovú vodu nahrádzajú, resp. odsatie nadmerného množstva plodovej vody. V prípadoch hromadenia sa tekutiny v dutinách plodu je možné jej odsatie alebo trvalé odsávanie pomocou zavedenia spojky. Taktiež v prípade potreby získania vzorky z patologicky sa vyvíjajúcej časti plodu (nádory a pod.) je možný punkčný odber vzorky. Odobraté vzorky plodovej vody, tekutín z plodu, poprípade tkaniva zaslané na špeciálne analýzy napomôžu k diagnostike a ďalšiemu postupu v gravidite. Výkony sú realizované za hospitalizácie na materno-fetálnej časti pracoviska.

Predpôrodná ultrazvuková diagnostika odhadu hmotnosti plodu a jeho aktuálneho intrauterínneho stavu 

Pre pacientky zabezpečujme predpôrodné biometrické vyšetrenie odhadu hmotnosti plodu, v prípade potreby opakované vyšetrenia potvrdzujúce dynamiku vývoja rastu plodu. Ak má váš ošetrujúci gynekológ podozrenie na zaostávanie rastu plodu či iný problém v gravidite, odoslaním na našu ambulanciu materno-fetálnej medicíny zabezpečíme posúdenie aktuálneho stavu plodu a ďalší správny medicínsky postup.

Vo včasných štádiách gravidity je možné najspoľahlivejšie posúdiť presný typ gravidity. Naša ultrazvuková ambulancia je Vám v tomto prípade plne k dispozícii a spoľahlivo určíme typ viacpočetnej gravidity a odporučíme jej následné sledovanie (nízkorizikový typ – sledovanie vašim lekárom, vysokorizikové typy – možnosť komplexnej starostlivosti na našom pracovisku počas celej gravidity).

 

porodnica bory porod porodna asistentka vyber porodnej polohy

3D/4D vyšetrenie - “Baby facing”

Ide o komerčné 3D/4D vyšetrenie plodu ako pamiatka pre rodinu, pričom sa jedná o platenú službu a pacientke sú vytvorené fotky a videá plodu a zaznamenané na USG klúč. Vyšetrenie realizujeme v 23. - 28. týždni gravidity (výnimočne je možné aj neskôr, ale jeho výťažnosť je nižšia). Podmienkou pre vyšetrenie je, že pacientka musí mať absolvované morfologické ultrasonografické vyšetrenie. Na vyšetrenie pacientka nepotrebuje výmenný lístok.

Prečo si vybrať ambulanciu

Naši lekári patria medzi špičkových odborníkov v rámci ultrazvukovej diagnostiky v gynekológii, pôrodníctve a materno-fetálnej medicíny s dlhoročnou praxou a skúsenosťami získanými nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Objednanie sa do ambulancie

V prípade pozitívneho prvotrimestrálneho skríningu, alebo suspektného prvotrimestrálneho morfologického nálezu je pacientka najprv objednaná na našu USG ambulanciu a my zabezpečíme dalšie vyšetrenia. V prípade pozitívneho nálezu kontaktujte call centrum s tým, že potrebujete urgentné vyšetrenie, prípadne vás na vyšetrenie ku konkrétnemu gynekológovi objedná váš lekár priamo. Následne u nás stanovíme diagnozu.

Ak bude indikovaný odber choriových klkov (CVS) kontaktujeme priamo genetiku Medirex, ktorá tieto vzorky vyšetruje. Odber choriových klkov sa realizuje do 14. Gestačného týždňa. Po výsledku zabezpečíme další manažment pacientky s komplexnou konzultáciou možných scenárov pri danom probléme.

 • V prípade pozitívneho druhotrimestráneho skríningu alebo suspektého ultrasonografického nálezu v druhom trimestri je pacientka ambulantným gynekológom najprv odoslaná na genetické vyšetrenie. V Bratislave spolupracujeme s týmyto pracoviskami, ktoré poskytnú konzultáciu a následne nám vyšetrujú vzorky plodovej vody: Unilabs Šustekova (Dr. Kováčová), Medirex - Galvaniho ul. (Dr. Križan), Centrum lekárskej genetiky - Americké námestie (Dr. Melišová, Dr. Mĺkva). Pacientka sa následne objedná na amniocentézu cestou call centra.
 • Pred vyšetrením sa treba dostaviť cca 30 minút na registráciu, následne na recepciu C, kde obdrží náramok s QR kódom. Následne sa presuniete na odberové centrum O, kde sa realizuje odber 1 skúmavky periférnej krvi. Následne sa vrátite na recepciu C, kde vás zaradia do čakárne. Po zaznení akustického gongu budete vyzvaná prísť na ambulanciu C24, kde sa realizuje samostatný odber. Po odbere si pôjdete oddýchnuť do odpočívacej miestnosti vedľa ambulancie, obdržíte dokumentáciu. Po hodine môžete opustiť nemocnicu.
 • Pred vyšetrením nemusíte byť nalačno, zoberte si zo sebou niečo sladké a vodu.

Priebeh vyšetrenia v ambulancii

Do ambulancie môže pacientku objednať iný lekár špecialista alebo sa môže objednať aj samotná pacientka na základe výmenného lístka od svojho ošetrujúceho gynekológa. Ambulancia je určená aj pre hospitalizované alebo inak liečené pacientky v rámci Nemocnice Bory.

Ultrazvukové vyšetrenie možno využiť v diagnostike

 • panvovej bolesti
 • abnormálnom krvácaní z rodidiel
 • cýst na vaječníkoch
 • endometriózy
 • polypov
 • myómov
 • nezhubných a zhubných nádorov maternice a vaječníkov
 • poruchách plodnosti
 • meraní folikulov
 • priechodnosti vajíčkovodov
 • vrodených vývojových chýb vnútorných rodidiel
 • potvrdení gravidity
 • mimomaternicového tehotenstva
 • fyziologického/patologického vývoja plodu
 • vo včasnom štádiu gravidity ultrazvukom posúdime jej stav a odporučíme ďalší postup. Ak ide o potrat, pacientka má na výber z viacerých možností, ktoré sama preferuje a budú jej predstavené.

 

Invazívne prenatálne vyšetrenie (amniocentéza, odber choriových klkov, iné)

 • z indikácie pozitívneho prvotrimestrálneho alebo druhotrimestrálneho skríningu,
 • z indikácie patologického prvotrimestrálneho alebo druhotrimestrálneho USG morfologického nálezu,
 • z indikácie pozitívnej rodinnej alebo osobnej anamnézy genetického alebo metabolického ochorenia.

Výkony ambulancie - ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

 • transvaginálne ultrazvukové vyšetrenie
 • transrektálne vyšetrenie
 • transabdominálne ultrazvukové vyšetrenie orgánov malej panvy
 • ultrazvuková diagnostika vnútorného ženského genitálu a vrodených vývojových chýb včítane 3d rekonštrukcie
 • morfologické ultrazvukové vyšetrenie zamerané na posúdenie anatómie orgánov plodu
 • diferenciálna diagnostika patologických nálezov na plode a ich intervenčný manažment
 • komplexná ultrazvuková diagnostika porúch pupočnej šnúry, placenty a plodovej vody
 • predpôrodná ultrazvuková diagnostika odhadu hmotnosti plodu a jeho aktuálneho intrauterínneho stavu
 • onkogynekologický ultrasonografický staging
 • hodnotenie rozsahu endometriózy (vrátane hlbokej)
 • diferenciálna diagnostika akútnych gynekologických ťažkostí
 • určenie chorionicity a amnionicity u viacplodovej gravidity
 • ultrasonografická diagnostika a liečba komplikácii monochoriálnej gravidity
 • komplexná ultrazvuková diagnostika porúch pupočnej šnúry, placenty a plodovej vody (vrátanie PAS)

 

Ďalšie ambulancie a pracoviská

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA AMBULANCIA

Prenatálna poradňa

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA AMBULANCIA

Rizikové tehotenstvo

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA AMBULANCIA

Príjmová a konziliárna

ULTRAZVUK V GYNEKOLÓGII A PÔRODNÍCTVE

PEDIATRICKÁ (NEONATOLOGICKÁ) AMBULANCIA

MAMOLOGICKÁ AMBULANCIA

AMBULANCIA PRE ENDOMETRIÓZU A MYOMATÓZU

UROGYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA

ONKOGYNEKOLOGIKCÁ AMBULANCIA

PÔRODNICA BORY

CENTRUM FETÁLNEJ MEDICÍNY

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE PRACOVISKO

Ordinačné hodiny gynekologicko-pôrodníckej ambulancie

 • Pondelok: 08:00 - 16:00
 • Utorok: 08:00 - 16:00
 • Streda: 08:00 - 16:00
 • Štvrtok: 08:00 - 16:00
 • Piatok: 08:00 - 16:00