Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Jedinečný zákrok na chybne sa vyvíjajúcom dvojčati

Fetálna medicína je špecifická časť gynekológie a pôrodníctva, ktorá má v portfóliu starostlivosti o plod vo vnútri maternice.

Centrum fetálnej medicíny

Centrum fetálnej medicíny v Nemocnici Bory sa venuje komplexnej starostlivosti o tehotnú pacientku a plod vo vnútri maternice.

Viacpočetná gravidita

Samostatnou oblasťou záujmu fetálnej medicíny v Nemocnici Bory je problematika viacpočetných gravidít a ich komplikácií. Presadzujeme celosvetovo uznávanú odbornú koncepciu, v ktorej každá viacpočetná gravidita má byť už na jej začiatku (6. – 7. týždeň) apriori exaktne diagnostikovaná na konziliárnom pracovisku a následne podľa miery rizík zaradená do príslušného typu sledovania.

Pracovisko sa špecializuje aj na jednoplacentárne dvojičky

Práve na problematiku rizikových jednoplacentárnych (tzv. monochoriálnych) dvojičiek sa pracovisko fokusuje a jeho cieľom je tieto prípady centralizovať. Detailne sa venujeme ich skorému záchytu: prvotnej diagnostike, vedeniu počas celej gravidity, kontrolám, diagnostike ich špecifických komplikácií, ich liečbe a samotnému pôrodu. 

Rádiofrekvenčná ablácia

Rádiofrekvenčné výkony sú poväčšine špecifické ultrazvukovo riadené punkčné výkony s využitím špeciálnych rádiofrekvenčných ihlových sond s výsuvnými mikroelektródami napojených na generátor rádiofrekvenčného signálu. Vo svojej podstate ide o mikroinvazívne metódy využívané pri patologických stavoch u plodov jednoplacentárnych viacpočetných gravidít.

Druhy výkonov

  • rádiofrekvenčná operácia – ablácia akardiackého plodu pri TRAP sekvencii a pod.
  • rádiofrekvenčná selektívna ablácia patologicky sa vyvíjajúceho plodu viacpočetnej monochoriálnej gravidity a plodov s neliečiteľnou vrodenou vývojovou vadou.
  • rádiofrekvenčné ošetrenie tumorov plodu.

Úspešný intervenčný zákrok

Náš tím realizoval intervenčný zákrok, rádiofrekvenčnú abláciu patologicky, teda chybne sa vyvíjajúceho dvojčaťa, u ktorého bola zistená vrodená vývojová chyba. Tento typ výkonu bol zvolený vzhľadom k tomu, že u tohto typu dvojičiek sú vytvorené spojky, pri ktorých môže dochádzať k patologickému presunu krvi. A tak nie je možné termínovať čiastočne graviditu bezpečne inou metódou ako rádiofrekvenčnou abláciou,“ vysvetľuje lekár materno-fetálnej medicíny MUDr. Martin Gábor, PhD.

Samotný prístroj je generátor rádiofrekvenčného pulzu, čiže určitej formy energie, ktorý disponuje špeciálnou sondou, ktorá sa zavádza do patologicky sa vyvíjajúceho plodu.

Pozrite si celé video s lekárom materno-fetálnej medicíny MUDr. Martinom Gáborom, PhD.

Vrodená chyba u dvojčaťa

Zákrok bol realizovaný u pacientky v 19. týždni gravidity. Po amniocentéze a ultrazvukových vyšetreniach bola u plodu, dvojčaťa B, zistená vrodená vývojová chyba nezlučiteľná so životom. V prípade nedostupnosti inštrumentária alebo prístroja na rádiofrekvenčnú abláciu prichádza do úvahy monitoring patologicky sa vyvíjajúceho plodu s adekvátnymi vyššími rizikami aj pre zdravý plod.

Vďaka rádiofrekvenčnej ablácii gravidita u pacientky pokračuje ďalej ako jednoplodová s nižšími rizikami pre plod, ktorý sa vyvíja fyziologicky. „Doteraz sme podobné pacientky odosielali do zahraničia a aktuálne tento zákrok ponúkame už aj v Nemocnici Bory,“ vysvetľuje MUDr. Gábor.

Finálne operácia dopadla úspešne. Fyziologicky, čiže normálne sa vyvíjajúci plod, dvojča, je v poriadku, patologicky sa vyvíjajúce dvojča nepokračuje v akcii.

Podpora psychológa pre mamičky

Takáto situácia v gravidite je jednoznačne veľkou psychickou záťažou pre matku. Preto máme v Nemocnici Bory stále dostupný psychologický tím, ktorý sa špecializuje na podporu práve pacientiek s takýmito diagnózami.

V rámci vedenia gravidity v ambulancii pre rizikovú graviditu, poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre rodičky:

  • s nepriaznivou pôrodníckou históriou,
  • predčasným pôrodom v minulosti,
  • rizikom preeklampsie,
  • taktiež sú vedené gravidity s cukrovkou v tehotnosti, či už diabetom prvého typu alebo gestačným diabetom v spolupráci s diabetológom v ambulanciách Nemocnice Bory.

Takisto, tehotnosti, ktoré majú pridružené ochorenia ako je:

  • skleróza multiplex, myastenia gravis,
  • prípadne epilepsia v spolupráci s neurológom.