pracovisko-prenatalnej-mediciny (2)

Gynekológia a pôrodníctvo v Nemocnici Bory


 • Predstavenie pracoviska

  Prečítajte si viac

   


 • Náš tím

  Spoznajte našich odborníkov

   


 • Objednanie sa

  Viac info

   


 • Realizované výkony

  Pozrite si

   


 • Onkogynekológia

  Viac info

   


 • Urogynekológia

  Prečítajte si

   


 • Jednodňová zdravotná starostlivosť

  Viac info

   


 • porodnica bory novinky a neonatologicka starostlivost

  Pôrodnica Bory

  Pozrite si pôrodnicu

   


 • Endometrióza a myomatóza

  Viac info

   


 • Robotická gynekológia

  Prečítajte si

   


 • Centrum fetálnej medicíny

  Viac info

   


 • porodnica nemocnice bory

  Ambulancie

  Pozrite si

   


Gynekológia a pôrodníctvo je súčasťou programu Žena a dieťa, zastrešuje odbory gynekológie a pôrodníctva a neonatológie, ktoré  sa v mnohých oblastiach prelínajú. Kladieme dôraz na dodržiavanie ERAS operačných protokolov, čo pre pacienta znamená lepšie zotavenie a rýchly návrat do života. 

Minimálnym štandardom je pre nás medicína založená na dôkazoch. Pracujeme s najmodernejším vybavením v príjemnom prostredí, dobrom kolektíve pod skúseným vedením.

Centrum onkogynekológie a urogynekológie

Nemocnica Bory je referenčným centrom onkogynekológie a urogynekológie a benígnej gynekológie nielen pre sieť Penta Hospitals, ale pre celé Slovensko. Realizujeme:

 • komplexnú prípravu pacientky na operáciu,
 • poskytujeme zákroky v rámci jednodňovej chirurgie,
 • široké spektrum gynekologických operačných výkonov s dôrazom na miniinvazívnu diagnostiku,
 • od zákrokov v rámci jednodňovej chirurgie po hysteroskopické, laparoskopické a robotické operácie,
 • vykonávame vaginálne a abdominálne operácie, vrátane rekonštrukčnej chirurgie.
porodnica bory novinky a neonatologicka starostlivost

Najmodernejšia a najväčšia pôrodnica na Slovensku

Hrdíme sa najmodernejšou pôrodnicou na Slovensku. Pôrodnica Bory kladie dôraz na kvalitnú zdravotnú starostlivosť v príjemnom prostredí. Zabezpečujeme individuálnu starostlivosť v trpezlivej a priateľskej atmosfére pod dohľadom skúsených pôrodných asistentiek a lekárov.

V rámci prenatálnej diagnostiky vykonávame nielen prenatálnu diagnostiku, ale následne komplexný manažment vrodených vývojových chýb. Vykonávame aj viaceré pôrodnícke zákroky, väčšinou ambulantne.

Centrum fetálnej medicíny

Súčasťou pôrodníctva máme skúsený tím zameraný na rizikovú graviditu, fetálnu medicínu a prenatálnu diagnostiku. Ak pacientka z nejakých dôvodov musí byť počas tehotenstva hospitalizovaná, starostlivosť je poskytovaná na samostatnej izbe so sociálnym zariadením s možnosťou prítomnosti sprevádzajúcej osoby počas celého pobytu.

Rozbehli sme zákroky laserovej ablácie pri komplikáciach viacplodovej gravidity.

V našom tíme kladieme dôraz na subšpecializácie lekárov, aby bolo zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti najvyššej kvality.

Objednanie sa

Pacientky odoslané ambulantným gynekológom prvého kontaktu sa môžu objednať

 • telefonicky na čísle 0950 105 510 v čase od 13.00 do 15.00 h.,
 • osobne na recepcii C nemocnice v čase od 7.30 do 14.00 h.

Pri neodkladnej zdravotnej starostlivosti pacientkám, u ktorých došlo k náhlej zmene zdravotného stavu alebo v život ohrozujúcich situáciách spôsobených gynekologickou príčinou je pracovisko urgentu otvorené nepretržite počas pracovného týždňa, víkendu aj dní pracovného pokoja. Staroslitvosť posyktujeme gynekologickým pacientkam po 15. roku života.

Operačné a ambulantné výkony

 • V súvislosti s pôrodom: cisársky rez, sterilizácia u ženy pri cisárskom reze, obrat plodu vonkajšími hmatmi pri naliehaní koncom panvovým
 • V súvislosti s predčasným pôrodom: serkláž krčka maternice
 • V súvislosti s nepriaznivým vývojom včasnej tehotnosti: revízia dutiny maternice pri včasnej tehotenskej strate (kyretáž/vakuumaspirácia)

 • Invazívne výkony fetálnej medicíny: odber chóriových klkov, placentocentéza, odber plodovej vody, kordocentéza, amnioinfúzia, amniodrenáž, in utero punkcia útvarov a tekutinových kolekcií u plodu, fetoredukcia viacpočetnej bichoriálnej gravidity, fetocída u plodu so závažným vývojovým postihnutím, intrauterínna transfúzia krvi kordocentézou, intraperitoneálnym podaním krvi (anemický plod), podávanie liečiv do plodovej vody, záplata plodových membrán "amniopatch" - najmä po odtoku plodovej vody po amniocentéze či inom vnútromaternicovom operačnom výkone v gravidite.
 • Rádiofrekvenčné výkony fetálnej medicíny: rádiofrekvenčnej operácii akardiackého plodu pri TRAP sekvencii, rádiofrekvenčnej selektívnej ablácii viacpočetnej monochoriálnej gravidity a plodov s vrodenou vývojovou vadou.
 • Derivačné "shuntové" operácie fetálnej medicíny: perkutánnemu zavádzaniu derivačných shuntov močového mechúra, pohrudnicovej dutiny plodu ascitu a i.

Onkogynekológia

Onkogynekológia je odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou predrakovinových a rakovinových ochorení ženských pohlavných orgánov, ako sú nádory:

 • krčka maternice,
 • vaječníkov,
 • vajíčkovodov,
 • tela maternice,
 • pošvy a vulvy.

K pacientkám pristupujeme komplexne a multiodborovo.

Komplexná starostlivosť o onkologické pacientky

Po ambulantnej starostlivosti sa stav pacientky hodnotí komplexne. Naše vyšetrenie zahŕňa:

 • gynekologické vaginálne a abdominálne vyšetrenie odobratím vzoriek z krčka maternice (LBC cytológia, HPV ster) a tela maternice (Pipelova biopsia),
 • realizujeme kolposkopické vyšetrenie,
 • komplexné onkogynekologické ultrasonografické vyšetrenie.

V spolupráci s oddelením rádiodiagnostiky v prípade indikácie dopĺňame MR, CT, PET-CT. Následne je ďalší postup a liečba zhodnotená multidisciplinárnym onkogynekologickým panelom expertov (onkoboard) v zložení: onkogynekológ, rádiodiagnostik, patológ, radiačný onkológ a klinický onkológ.

Operačné výkony a onkogynekológia

Súčasťou liečby onkogynekologických ochorení je častokrát rozsiahly a pomerne zložitý operačný výkon. V našom onkogynekologickom centre poskytujeme úplné spektrum operačných techník a prístupov, vrátane robotickej chirurgie.

Pri dodržovaní ERAS operačných protokolov sa snažíme o dodržanie najoptimálnejšej perioperačnej starostlivosti s dôrazom na mini invazívnosť výkonu, včasnú mobilizáciu a realimentáciu pacientov. Po prepustení pacientok sa čaká na výsledok definitívnej histológie na optimalizáciu liečby, ktorý je konzultovaný onkoboardom.

V onkogynekolgickej ambulancii sú pacientky sledované aj po ukončení liečby, aby sa včas diagnostikovala prípadná recidíva nádorového ochorenia. V nevyhnutných prípadoch je potrebné poskytnúť aj paliatívnu a podpornú liečbu.

V situácii, keď je potrebná rádioterapia alebo chemoterapia, je stav zhodnotený multidisciplinárnou onkokomisiou a liečba je poskytovaná priamo v Nemocnici Bory danými špecialistami.

Dôležité informácie

 • doc. MUDr. Mikuláš Redecha PhD.
 • prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
 • MUDr. Ľubica Hammerová, PhD.
 • MUDr. Miroslav Cako

ERAS z angličtiny znamená “Enhanced Recovery After Surgery”, v predklade “Zlepšené zotavenie po operačnom výkone. ERAS je multimodálna perioperačná starostlivosť navrhnutá na dosiahnutie skorého zotavenia u pacientov podstupujúcich veľký chirurgický zákrok.

ERAS predstavuje zmenu paradigmy v perioperačnej starostlivosti v dvoch smeroch. V prvom bode opätovne skúma tradičné postupy a v prípade potreby ich nahrádza osvedčenými postupmi založenými na dôkazoch.

Po druhé, je komplexný vo svojom rozsahu a pokrýva všetky oblasti cesty pacienta chirurgickým procesom. Medzi kľúčové faktory, ktoré udržujú pacientov po operácii v nemocnici, patrí potreba parenterálnej analgézie, potreba intravenóznych tekutín sekundárne pri črevnej dysfunkcii, pokoj na lôžku spôsobený nedostatočnou pohyblivosťou. Ústredné prvky dráhy ERAS® riešia tieto kľúčové faktory a pomáhajú objasniť, ako sa vzájomne ovplyvňujú pri ovplyvňovaní zotavenia pacienta.

Okrem toho cesta ERAS poskytuje poradenstvo všetkým zapojeným do perioperačnej starostlivosti a pomáha im pracovať ako dobre koordinovaný tím, aby poskytovali najlepšiu starostlivosť a čo najlepšie výsledky. 

Urogynekológia

Urogynekológia je odbor, ktorý sa zaoberá špecializovanou diagnostikou a liečbou porúch panvového dna. Medzi tieto patria:

 • močová inkontinencia,
 • zostup orgánov malej panvy,
 • análna inkontinencia,
 • sexuálna dysfunkcia.

Ambulatná časť zahŕňa diagnostiku, ktorá využíva:

 • anamnézu, dotazníky, mikčný denník,
 • vyšetrenie moču (chemicky + sediment, kultivácia),
 • vaginálne a abdominálne gynekologické vyšetrenie,
 • urogynekologické špecializované ultrazvukové vyšetrenie s 2D/3D rekonštrukciou panvového dna, stanovenie močového reziduá.

Urodynamické vyšetrenie

Urodynamické vyšetrenie je lekárske vyšetrenie zamerané na diagnostiku a hodnotenie problémov, spojených s močovým mechúrom a močovými cestami ako sú inkontinencia (nekontrolovateľný únik moču) a iné problémy s močením. Toto vyšetrenie pomáha lekárovi získať dôležité informácie pre správnu diagnostiku a liečbu.

Počas urodynamického vyšetrenia zisťujeme funkciu močového mechúra a močovej trubice, koordináciu svalov zapojených do močenia. U žien tieto problémy stúpajú obvykle s vekom, tehotenstvom, pôrodom a nástupom menopauzy.

Vaše príznaky môžu zahŕňať:

 • únik moču pri kašli, kýchaní, smiechu alebo cvičení
 •  náhle alebo časté nutkanie na močenie
 • časté vstávanie v noci s pocitom nútenia na močenie
 • obtiažne vyprázdňovanie močového mechúra
 • opakujúce sa infekcie močových ciest

Dôležité informácie

V urogynekologickej ambulancii realizujeme urodynamické vyšetrenie (plniaca cystometria, uroflowmetria, profilometria). V rámci diagnostiky je v indikovaných prípadoch našim tímom realizované aj cystoskopické vyšetrenie ako zákrok jednodňovej chirurgie.

Spektrum urogynekologických výkonov, ktoré realizujeme:

 • jednodňová chirurgia: pošvové plastiky, suburetrálne pásky (TOT, TVT)
 • špecializovaná lôžková časť: rekonštrukčné operácie panvového dna a
 • rozsiahlejšie antiinkontinenčné výkony: pošvové plastiky, vaginálna hysterektómia (s event. adnexektómiou alebo salpingektómiou), vaginofixácia Amreich II – Richter, laparoskopická sakrohystero/cerviko/kolpopexia, kolpokléza, kolpopexia podľa Burcha, transuretrálna aplikácia injekčného gélu BUlkamid

Nie každý, kto má problémy s močením, potrebuje urodynamické vyšetrenie.

Ak jednoduchá liečba, ako zmena pitného režimu, cvičenie alebo lieky, nepomáha, urodynamické vyšetrenie je najlepší spôsob, ako presne zistiť funkciu vášho močového mechúra a prispôsobiť liečbu vaším konkrétnym problémom.

Urodynamické vyšetrenie je do istej miery invazívne vyšetrenie (podobne ako cievkovanie močového mechúra). Preto ho vykonávame za sterilných podmienok.

Napriek tomu zriedkavo môže po vyšetrení vzniknúť infekcia močových ciest. Po vyšetrení by ste mali piť viac vody ako obvykle po dobu jedného až dvoch dní.

Aby sme infekcii močových ciest predišli, preventívne vám bude na domov predpísaná jednorázová antibiotická liečba - Monural. Vrecko rozpustíte podľa návodu v dostatočnom množstve vody a vypijete večer pred spaním.

Aby sme mohli vyšetrenie realizovať, potrebujeme výsledky kultivačného vyšetrenia vášho moču, ktoré nesmú byť staršie ako 2 týždne. Moč musí byť bez prítomnosti mikróbov.

Ak budú výsledky odlišné, bude nevyhnutné podstúpiť liečbu a po jej ukončení následne vyšetrenie moču zopakovať. Prosíme vás, aby ste prišli na vyšetrenie s plným močovým mechúrom, nechoďte močiť hodinu pred vyšetrením.

Vyšetrenie trvá približne 30 minút a nevyžaduje žiadnu diétu ani hladovanie. Nie je potrebná žiadna anestézia.

 1. Najprv vás požiadame, aby ste sa úplne vymočili. Ihneď po močení vás vyšetríme pomocou ultrazvuku, čím posúdime, ako dobre je váš močový mechúr vyprázdnený.
 2. Po ultrazvukovom vyšetrení vám zavedieme dva mäkké, tenké katétre (senzory), jeden do mechúra a druhý do konečníka. Ich úlohou je zaznamenávať a merať tlak v močovom mechúri a brušnej dutine počas napĺňania močového mechúra tekutinou - fyziologickým roztokom.
 3. Počas plnenia močového mechúra sa vás budeme pýtať na vaše pocity v močovom mechúri, prvé nutkanie na močenie, normálne nútenie na močenie, silné nutkanie na močenie, urgentné nutkanie na močenie.
 4. Ďalej vás požiadame, aby ste vykonali niekoľko pohybov, ktoré by mohli byť spúšťačom vášho problému (napríklad kašľanie, tlak na močenie alebo počúvanie tečúcej vody). Ak sa v priebehu vyšetrenia vyskytnú ťažkosti, ako je nadmerná bolestivosť alebo iný nepríjemný pocit, oznámte to. Senzory po skončení vyšetrenia vytiahneme. Pri tom vyšetríme tlak v močovej trubici.
 5. Následne vás požiadame, aby ste vykonali niekoľko cvičení s plným močovým mechúrom, aby bolo možné zistiť, ako závažný je únik moču. Potom vás vyzveme, aby ste močili do špeciálnej toalety, ktorá meria ako rýchlo sa váš močový mechúr vyprázdňuje. Ihneď po vymočení vás opäť vyšetríme ultrazvukom na posúdenie, ako dobre sa váš močový mechúr vyprázdnil.

Po vyšetrení môžete ešte jeden deň pociťovať mierne pálenie a rezanie pri močení. V prípade dlhšieho trvania problémov nás kontaktujte.

Výsledky vyšetrenia sú dostupné ihneď po vyšetrení a lekár vám ich vysvetlí, aby ste mohli prípadne plánovať ďalšiu liečbu.

Jednodňová zdravotná starostlivosť gynekologická

Jednodňová zdravotná starostlivosť (JZS) v gynekológii poskytuje plánované zákroky, pre ktoré nie je potrebné stráviť v nemocnici viac dní. Ide o malé operačné výkony, v lokálnej alebo celkovej anestéze, po ktorej môže byť pacient krátko po zákroku prepustený do domáceho liečenia.

Priebeh gynekologickej JZS:

 1. Príjem sestrou a komplexné vyšetrenie lekárom, dokumentácia.
 2. Vykonanie zákroku vrátane anestézie.
 3. Odobratie biologického materiálu na ďalšie vyšetrenie (histológia, cytológia, kultivačné vyšetrenie).
 4. Pooperačná zdravotná starostlivosť, poučenie pred prepustením do domácej starostlivosti.
 5. Manažment ďalšieho postupu v prípade onkologicky pozitívneho výsledku.
 6. Prípadné telefonické rady počas vašej domácej starostlivosti.

Gynekologické operácie poskytované v rámci JZS

 • Biopsia vulvy, krčka a sliznice maternice – odobratie vzoriek s histologickým vyšetrením s cieľom diagnostiky a liečby, prípadne zistenia rozsahu a charakteru ochorenia
 • Hysteroskopia – zobrazenie dutiny maternice pomocou kamery s operačným portom zavedenej cez krčok maternice, ktorá umožňuje zobrazenie dutiny maternice (diagnostická hysteroskopia), eventuálne s odstránením patologických útvarov (resekcia a ablácia endometriálnych polypov, submukóznych myómov, korekcia vrodených vývojových chýb maternice s laserovou resekciou septa, laserová adhesiolýza pri uterinných zrastoch)
 • Dilatácia a kyretáž – odobranie vzorky z krčka a dutiny maternice po roztiahnutí kanála krčka maternice
 • Konizácia – odstránenie časti krčka maternice u pacientok s nálezom predrakovinových štádii (prekanceróz) krčka maternice
 • Punkcia Douglasovho priestoru, oblasti medzi maternicou a konečníkom, na kultivácie či cytológiu
 • Riešenie prolapsov pošvového pahýľa– riešenie inkontinencie po odstránení maternice
 • Plastiky pošvových stien – pri zostupe panvových orgánov, pri močovej inkontinencii
 • Inkontinenčné pásky (TOT, TVT) pri úniku moču

Dôležité informácie

 • Interné vyšetrenie (obsahujúce základné vyšetrenia z periférnej krvi) + EKG – pred anesteziologickým vyšetrením u nás v nemocnici. Realizované všeobecným lekárom alebo internistom.
 • Anesteziologické vyšetrenie (u nás Anestéziologickej ambulancii Nemocnice Bory), na ktoré si prineste anesteziologický dotazník (obdržíte nami po objednaní na zákrok).
 • Poučenie a informovaný súhlas k zákroku (obdržíte nami po objednaní na operáciu).

 1. Pred zákrokom sa osprchujte a ohoľte.
 2. Prídite nalačno (6 hodín pred zákrokom nejesť, nepiť, nefajčiť)
 3. Ak užívate chronickú medikáciu, užite ju podľa inštrukcii z predoperačného vyšetrenia. Odporúčané lieky môžete užiť s dúškom vody.

V určenom čase sa dostavte nalačno na 1. poschodie – recepcia Z.

 • Prineste si všetku dokumentáciu (lekárske správy vrátane interného a anesteziologického predoperačného vyšetrenia)
 • Pri prijatí dostanete nemocničné papuče a jednorázové operačné prádlo - preto nie je potrebné si priniesť náhradné oblečenie pre vás
 • Prineste si so sebou vodu a malú desiatu, aby ste sa mohli občerstviť po zákroku

 • Prepustenie je po bezkomplikovanom zákroku s dobrým pooperačným priebehom možné najskôr po 2 hodinách. Celkovo prepustenie záleží aj od dĺžky a charakteru výkonu.
 • Nezabudnite si zabezpečiť doprovod, kedže by ste po zákroku nemali šoférovať 24 hodín.
porodnica bory novinky a neonatologicka starostlivost

Pôrod v Nemocnici Bory

Pôrodnica Bory je najmodernejšia pôrodnica na Slovensku

 • poskytuje ambulantnú starostlivosť o tehotné ženy
 • individuálna starostlivosť
 • samostatné moderné a nepriechodné pôrodné izby
 • prítomnosť partnera pri pôrode
 • ošetrenie bábätka priamo na pôrodnej izbe a bonding
 • trpezlivosť a priateľská atmosféra
 • konzultácia pôrodného plánu
 • skupinové predpôrodné kurzy so zameraním na psychofyzickú prípravu na pôrod
 • individuálne predpôrodné kurzy

Priebeh pôrodu

Pôrod prebieha na osobitnej pôrodnej izbe hotelového typu s vlastnou toaletou pri zachovaní vysokého stupňa intimity. Takýchto pôrodných izieb je v Pôrodnici Bory až osem. Žiadne prechodné miestnosti či rodenie v spoločných priestoroch, kde sú rodičky od seba oddelené len paravánom, s čím sa ženy stále stretávajú v niektorých pôrodniciach na Slovensku.

Ak sa nevyskytnú komplikácie, počas celého pôrodu vrátane približne dvoch hodín po pôrode žena zostane stále v tej istej izbe. Počas tohto obdobia bude na ňu odborne dohliadať pôrodná asistentka. Takisto pri nej bude môcť byť aj sprevádzajúca osoba.

V Pôrodnici Bory máme ambíciu priblížiť sa atmosférou na pôrodnej izbe domácemu prostrediu, a to pri zachovaní najvyššej možnej kvality starostlivosti a bezpečnosti rodičky aj bábätka.

Cisársky rez v Pôrodnici Bory

Pre cisársky rez sú k dispozícii dve operačné sály. Jedna z operačných sál slúži na plánované pôrody cisárskym rezom a jedna na akútne prípady, pri ktorých bude potrebné vykonať cisársky rez. Táto operačná sála je ako záložná nonstop pripravená na použitie, čo má veľký význam z hľadiska bezpečnosti pacientiek.

Endometrióza a myomatóza

Pracovisko pre endometriózu a myomatózu Nemocnice Bory sa zaoberá starostlivosťou o zdravie ženy pri všetkých formách endometriózy a myomatózy. Pracovisko poskytuje komplexnú konzervatívnu aj operačnú liečbu a v prípade potreby doplnenú o vyšetrenie multidiscilinárnym tímom.

Spektrum výkonov realizovaných v rámci endometriózy a myomatózy:

 • myomektómia: hysteroskopicky, laparotomicky, laparoskopicky, roboticky
 • hysterektómia: aparotomicky, vaginálne, laparoskopicky, roboticky
 • embolizácia uterinných artérií pre myóm maternice
 • odstránenie ložísk endometriózy: laparoskopicky, roboticky, laparotomicky
 • cystektómia: laparotomicky, laparoskopicky, roboticky
 • resekcia hlboko infiltrujúcej endometriózy v rektovaginálnom septe

Myóm - nezhubný nádor

Myóm maternice je nezhubný tumor maternice tvorený svalovinou, ktorý svojou prítomnosťou a rastom môže žene spôsobovať ťažkosti. Je to najčastejší nezhubný nádor u žien, ktorým trpí až 50 % žien nad 30 rokov.

Vo väčšine prípadov sa myomatóza neprejavuje a ide len o náhodný nález na gynekologickej preventívnej prehliadke. Avšak v niektorých prípadoch sa môže klinicky prejavovať a to najmä v závislosti na veľkosti a lokalizácii myómu.

Rast myómu a myomatóza

Rast myómu je závislí na estrogéne, preto u žien v menopauze dochádza k zmenšovaniu myómov. Myomatóza sa najčastejšie prejavuje nadmerným, silným alebo nepravidelným menštruačným krvácaním. Môže sa prejavovať aj bolestivosťou počas menštruácie. Myóm maternice môže mať vplyv aj na fertilitu, môže spôsobovať neplodnosť ako aj potrácanie.

Endometrióza

Endometrióza je veľmi časté nezhubné ochorenie žien. Ide o patologickú lokalizáciu buniek sliznice maternice, teda tieto bunky sa nachádzajú mimo dutiny maternice.

Najčastejšie sú uložené na alebo v orgánoch malej panvy (vaječníky, stena maternice, močový mechúr, brušná stena), ale môžu byť lokalizované v alebo na akomkoľvek orgáne v celom tele. Takto patologicky lokalizované bunky endometria (sliznice maternice), rovnako ako normálne lokalizované bunky podliehajú mesačným cyklickým zmenám, teda rastú a následne krvácajú - “menštruujú”.

Prejavy a príznaky

Až 90% pacientok s endometriózou o svojom ochorení vôbec nevie, je teda asymptomatické. Avšak endometrióza sa najčastejšie prejavuje veľmi bolestivou menštruáciou, tvorbou cýst, bolestivým pohlavným stykom alebo zníženou plodnosťou.

Vzhľadom na to, že endometrióza môže postihovať aj vzdialené orgány, ktoré s gynekológiou nesúvisia, môže sa prejaviť aj akýmikoľvek ťažkosťami v ktorejkoľvek orgánovej sústave. Väčšinou je ale spojená s cyklickou bolestivosťou - bolesti sú najmä počas menštruácie. Ochorenie je hormonálne závislé, preto sa u tehotných a žien po menopauze nevyskytuje.

Diagnostika a starostlivosť o pacientky

Na našom pracovisku je víziou centralizácia pacientok, ktorým vieme poskytnúť komplexnú starostlivosť v zmysle diagnostiky, konzultácie, liečby a dispenzarizácie endometriózy a myomatózy.

Dobrá diagnostika ochorenia je prvým krokom k jej úspešnému riešeniu. Zabezpečujeme ju:

 • Modernými ultrazvukmi (Voluson E10, S8) vybavenými 3D vaginálnymi sondami.
 • V prípade potreby vieme použiť aj doplnenie CT alebo magnetickej rezonancie.
 • V rámci diagnostiky neplodnosti využívame ultrasonografické vyšetrenie priechodnosti vajcovodov (Hyfosy), ako aj hormonálny profil.

Liečba endometriózy a myomatózy

Liečba týchto ochorení je veľmi závislá na závažnosti, klinickom stave, objektívnom náleze ale aj na prianí pacientky. Niektoré stavy vieme riešiť konzervatívne, najčastejšie formou hormonálnej antikoncepcie. Iné prípady riešime operačne.

Jednodňová zdravotná starostlivosť

V rámci jednodňovej chirurgie môžeme vaginálnym prístupom za pomoci hysteroskopu a resektoskopu odstrániť myóm. Nie každý myóm sa dá takto odstrániť, niektoré je nutné ošetriť brušnou operáciou.

Laparoskopia a robotika

Snažíme sa o laparoskopický prístup, teda taký, kde sa brušná dutina neotvára veľkým rezom. V závislosti od nálezu je nutné niekedy pristúpiť k otvorenej brušnej operácii. Niekedy je nutné odstrániť aj celú maternicu a to ktorýmkoľvek z týchto spôsobov. V Nemocnici Bory vieme využiť aj robotický prístup.

Každý operačný prístup má svoje indikácie a nie je celkom možné ich voľne zamieňať. Pri endometrióze z povahy ochorenia nie je operačná liečba väčšinou dostačujúca a vyžaduje ďalšie sledovanie pacientky a nastavenie vhodnej antikoncepčnej terapie, v závislosti na prianiach pacientky, zohľadňujúc jej prípadné plánované tehotenstvá. Nezriedka je pri danom ochorení nutná aj medziodborová spolupráca.

Dôležité informácie

 • Interné vyšetrenie (obsahujúce základné vyšetrenia z periférnej krvi) + EKG – pred anesteziologickým vyšetrením u nás v nemocnici. Realizované všeobecným lekárom alebo internistom.
 • Anesteziologické vyšetrenie (u nás Anestéziologickej ambulancii Nemocnice Bory), na ktoré si prineste anesteziologický dotazník (obdržíte nami po objednaní na zákrok).
 • Poučenie a informovaný súhlas k zákroku (obdržíte nami po objednaní na operáciu).

Čas hospitalizácie je potvrdený emailom a sms správou. Po vstupe do nemocnice vás o mieste hospitalizácie nasmeruje KIOSK. Gynekologické pacientky sú zväčša hospitalizované na oddelení G.

 • Prineste si všetku dokumentáciu (lekárske správy vrátane interného a anesteziologického predoperačného vyšetrenia).
 • Prineste si osobné hygienické pomôcky.
 • Nezabudnite na lieky, ktoré užívate ako chronickú medikáciu.

Na našom pracovisku sa snažíme o dodržanie ERAS protokolu. Z angličtiny je ERAS “Enhanced Recovery After Surgery”, v predklade “Zlepšené zotavenie po operačnom výkone.

ERAS je multimodálna perioperačná starostlivosť navrhnutá na dosiahnutie skorého zotavenia u pacientov podstupujúcich veľký chirurgický zákrok. ERAS predstavuje zmenu paradigmy v perioperačnej starostlivosti v dvoch smeroch.

V prvom bode opätovne skúma tradičné postupy a v prípade potreby ich nahrádza osvedčenými postupmi založenými na dôkazoch. Po druhé, je komplexný vo svojom rozsahu a pokrýva všetky oblasti cesty pacienta chirurgickým procesom. Štandardom je analgetická terapia na zmiernenie bolesti.

V našej praxi sa snažíme o to, aby pacientky boli v deň operácii realimentované (mohli jesť) a čím skôr byť mobilizované. Prepustenie je po laparoskopických a robotických operáciach možné pri dobrom klinickom stave prvý pooperačný deň, pri otvorených brušných operáciach neskôr.

Robotická gynekológia

Operácie sa realizujú pomocou najmodernejšieho robotického systému da Vinci Xi. Ide o viacramennú laparoskopickú technológiu s navigačnou kamerou, ktorá simuluje pohyby chirurgových rúk v tele pacienta.

Hlavnou prednosťou tejto špičkovej technológi je, že je presnejšia, precíznejšia a flexibilnejšia ako operatér. Robotické rameno najnovšieho modelu da Vinci Xi je možné otáčať o 360 stupňov, čo ľudská ruka nedokáže. Navyše obsahuje intuitívne funkcie, ktoré zvyšujú bezpečnosť operácie.

Robotické operačné výkony

 • hysterektómia
 • adnexektómia
 • odstránenie endometriózy
 • urogynekolgické operácie

Certifikovaný tím

Robotická operácia poskytuje pre pacientov tieto benefity:

 • kratšia doba hospitalizácie,
 • nižšia pooperačná bolesť a výskyt komplikácií,
 • nižšia potreba krvných transfúzií,
 • nižšie riziko trvalých následkov,
 • skorší návrat do aktívneho života.

Centrum fetálnej medicíny v Nemocnici Bory

Centrum fetálnej medicíny Nemocnice Bory sa venuje komplexnej starostlivosti o tehotnú pacientku a plod vo vnútri maternice.

Zaoberá sa konziliárnou diagnostikou a liečbou chorobných stavov plodu a tehotnej pacientky, vedením (manažmentom) rizikových gravidít od skorých štádií tehotnosti až po pôrod a popôrodnú starostlivosť. 

Fetálna medicína

AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA AMBULANCIA

Prenatálna poradňa

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA AMBULANCIA

Rizikové tehotenstvo

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA AMBULANCIA

Príjmová a konziliárna

ULTRAZVUK V GYNEKOLÓGII A PÔRODNÍCTVE

Ambulancia pre USG

PEDIATRICKÁ (NEONATOLOGICKÁ) AMBULANCIA

MAMOLOGICKÁ AMBULANCIA

AMBULANCIA PRE ENDOMETRIÓZU A MYOMATÓZU

UROGYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA

ONKOGYNEKOLOGIKCÁ AMBULANCIA

PÔRODNICA BORY

CENTRUM FETÁLNEJ MEDICÍNY

JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSLTIVOSŤ