Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
predstavenie tvari marec

Predstavujeme ďalších odborníkov, ktorí sa pripravujú na otvorenie Nemocnice Bory

Nemocnica Bory sa rozrastá o nových zamestnancov, ktorí sa pripravujú na otvorenie prvých pracovísk už koncom marca. Tím odborníkov, ktorí majú ich chod na starosti, už dlhší čas pracuje na tom, aby všetko fungovalo na špičkovej úrovni. A aby pacienti boli s poskytovanými službami v novej nemocnici spokojní.

Predstavujeme vám ďalšiu päticu tvárí Nemocnice Bory. Je medzi nimi primárka radiačnej onkológie, primár gastroenterológie, primárka pracoviska nukleárnej medicíny, nemocničný manažér zmeny a manažér nemocničnej lekárne.

sona balogova - nuklearna medicina

Soňa Balogová, primárka pracoviska nukleárnej medicíny

Doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD. je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia nastúpila ako sekundárny lekár na I. Internú kliniku LF UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorej súčasťou bolo oddelenie nukleárnej medicíny poskytujúcie rádionuklidovú diagnostiku a liečbu. Vďaka tomuto prostrediu mala možnosť absolvovať opakované zahraničné odborné pracovné pobyty. Tie vyústili do dlhodobej odbornej spolupráce s klinikou nukleárnej medicíny nemocnice Tenon v Paríži. Neskôr sa jej pôsobisko presunulo na Kliniku nukleárnej medicíny LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety. V súčasnosti vyučuje nukleárnu medicínu na pregraduálnej aj postgraduálnej úrovni a je garantom špecializačného štúdia pre lekárov v odbore nukleárna medicína. 

V Nemocnici Bory bude zastávať pozíciu primárky pracoviska nukleárnej medicíny. Pracovisko nukleárnej medicíny v Nemocnici Bory zodpovedá najvyšším aktuálnym štandardom. 

Viac o doc. MUDr. Balogovej si môžete prečítať v našom blogu.

Branislav Kunčak, primár gastroenterológie

Študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Po absolvovaní štúdia začal MUDr. Branislav Kunčak pracovať v Nemocnici s poliklinikou Nové Zámky, kde stál pri zrode gastroenterologického endoskopického pracoviska a centra pre biologickú liečbu IBD. Neskôr jeho kroky viedli do Nemocnice sv. Michala, potom do Národného onkologického ústavu v Bratislave. Tam štartoval program ERCP a EUS, teda program bilio-pankreatickej endoskopie. MUDr. Kunčak sa venuje v posledných rokoch pomerne úzkej časti gastroenterológie – pankreato-biliárnej endoskopii a gastrointestinálnej onkológii. 

V Nemocnici Bory bude zastávať pozíciu primára gastroenterológie. Má ambíciu vytvoriť čo najsilnejší tím a rozvíjať svoje bohaté skúsenosti.

Viac o MUDr. Kunčakovi si môžete prečítať v našom blogu.

Margita Pobijáková, primárka radiačnej onkológie

Študovala na Jesseniovej lekárskej fakulte UK  v Martine. Od začiatku MUDr. Margitu Pobijákovú, PhD., priťahovala onkológia a osobitne rádioterapia. Po ukončení štúdia išla pracovať na onkológiu do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a urobila si tam aj atestáciu z rádioterapie. Po štyroch rokoch prežitých v Banskej Bystrici sa v roku 1996 presťahovala do Bratislavy a začala pôsobiť v Národnom onkologickom ústave v novovybudovanom pavilóne Rádioterapie. V roku 2004 sa M. Pobijáková stala primárkou oddelenia rádioterapie, neskôr oddelenia radiačnej onkológie. Na tejto pozícii zotrvala až do konca roka 2021. 

Venuje sa aj akademickej a vedeckej činnosti, jej práce a publikácie vyšli v domácich aj zahraničných odborných časopisoch. Prednáša na Slovenskej zdravotníckej univerzite na Katedre rádiologickej techniky, kde pôsobí ako odborný asistent. V Nemocnici Bory bude zastávať pozíciu primárky radiačnej onkológie.

Viac o MUDr. Pobijákovej si môžete prečítať v našom blogu.

Zdenko Dugas, nemocničný manažér zmeny 

Po absolvovaní Vojenskej strednej zdravotníckej školy v Žiline pôsobil v delostreleckom pluku v Senici. Mgr. Bc. Zdenko Dugas, MHA sa zúčastňoval na rôznych medzinárodných cvičeniach, stal sa veliteľom a podieľal sa na tvorbe zdravotníckej logistiky v Ozbrojených silách SR. Bol členom jednotiek UNPROFOR. Neskôr sa na Veliteľstve posádky Bratislava začal venovať vojenskej zdravotníckej logistike. Po trinástich rokoch v ozbrojených silách v hodnosti nadporučíka podal žiadosť o odchod do civilu a začal pracovať ako záchranár v záchrannej zdravotnej službe, a tiež na Detskom oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v Národnom ústave detských chorôb. Časom sa stal vedúcim záchranárom a hlavným regionálnym inštruktorom prvej pomoci.  Potom jeho kroky smerovali na Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, kde postupne pracoval ako operátor na tiesňovej linke, vedúci zmeny, supervízor a mentor. Stal sa vedúcim Krajského operačného strediska Bratislavského kraja a v tejto funkcii zotrval vyše šesť rokov. 

Počas pandémie koronavírusu pôsobil ako tajomník v Koordinačnom krízovom štábe Univerzitnej nemocnice Bratislava a neskôr na Ministerstve zdravotníctva ako hlavný štátny radca. V Nemocnici Bory bude pôsobiť ako nemocničný manažér zmeny.

Viac o Zdenkovi Dugasovi si môžete prečítať v našom blogu.

Ľuboš Doršic, manažér nemocničnej lekárne

Mgr. Ľuboš Doršic, MPH po absolvovaní Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave pracoval v oblasti vývoja a výroby generických liekov, ako aj v oblasti lekárenstva. Pre sieť nemocníc Svet zdravia pôsobil od roku 2014 na pozícii hlavného farmaceuta siete. Stál pri implementácii prvej Centrálnej prípravovne liekov na Slovensku, a to v michalovskej nemocnici. Tú neskôr nasledovala aj trebišovská nemocnica. Je členom Special Interest Group pri Európskej asociácii nemocničných lekárnikov pre manažment automatizácie medikácie. 

V Nemocnici Bory bude, spolu so skúsenou farmaceutkou s bohatou praxou v nemocničných lekárňach, v klinickej farmakológii a príprave klinických štúdií, Máriou Fuchsovou, viesť centrálnu prípravovňu liekov – nemocničnú lekáreň.

Viac o Ľubošovi Doršicovi si môžete prečítať v našom blogu.